100 o gymdogaethau oeraf yr effeithir arnynt fwyaf gan yr argyfwng ynni

Published: 9 Dec 2022

Mae dadansoddiad newydd gan Cyfeillion y Ddaear wedi nodi 100 o'r 'cymdogaethau oeraf' yng Nghymru. Mae delweddau ingol yn arddangos y straeon teimladwy a phwerus o rai o'r ardaloedd sydd wedi eu taro galetaf gan y cynnydd mewn prisiau ynni a'r argyfwng costau byw cynyddol.
People keeping warm at Foryd Community Centre in Rhyl
People keeping warm at Foryd Community Centre in Rhyl

Mae’r tair cymdogaeth oeraf wedi’u darganfod yn Hen Golwyn a Llanddulas yng Nghonwy, Gogledd y Rhyl yn Sir Ddinbych, a Gogledd Grangetown yng Nghaerdydd. Mae cymdogaethau yng Nghaergybi yn Ynys Môn, Caerau ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Gorllewin Tonypandy a Chwm Clydach yn Rhondda Cynon Taf, a Ravenhill yn Abertawe yn y 10 uchaf.

Cartrefi yn yr ardaloedd hyn yw'r rhai anoddaf i'w gwresogi oherwydd graddfeydd effeithlonrwydd ynni isel, sy'n gwneud defnydd o ynni a biliau yn uwch na'r cyfartaledd, a lle mae'r rhan fwyaf o bobl hefyd yn byw ar incwm isel. 
 
Comisiynodd Cyfeillion y Ddaear y ffotonewyddiadurwr Gray Hutton i ymweld â rhai o'r ardaloedd hyn gyda chamera delweddu thermol i greu delweddiadau byw a chymhellol o'u straeon.   

Cyfarfu â theuluoedd ac unigolion sy’n byw yn y Rhyl yng ngogledd Cymru, lle mae cartrefi wedi’u hinswleiddio’n wael, gan ollwng gwres yn profi nid yn unig yn amhosibl i’w cadw’n gynnes ond maent yn aml yn frith o broblemau lleithder ac yn peryglu iechyd a lles hefyd. 

Mae'r gyfres ffotograffau yn amlygu sut mae pobl o liw, pobl anabl, pobl hŷn, a'r rhai sy'n byw ar incwm isel ymhlith y rhai yr effeithir arnynt yn anghymesur gan yr argyfwng ynni.  

Lawrlwythwch y data
 

Thermal image of a man lying on a sofa
Llun o Thomas (trwy garedigrwydd Gray Hutton)

Ymhlith y rhai a ffotograffwyd roedd Thomas, 48 ​​oed, sy'n byw yn y Rhyl. Mae’n disgrifio “cerdded o gwmpas fel y Dyn Michelin”, yn gwisgo tri phâr o drowsus yn ei gartref i gadw’n gynnes oherwydd na all fforddio ei gynhesu, gan nodi’r tâl sefydlog ar ei fesurydd rhagdalu fel y sbardun am hyn. 
 

A thermal image of a woman trying to keep warm
Llun o Audrey (trwy garedigrwydd Gray Hutton)

 

Yn y cyfamser dywedodd Audrey, 78 oed, sydd hefyd yn byw yn y Rhyl ac sydd â nifer o broblemau iechyd, ei bod yn byw mewn un ystafell yn unig yn ei chartref oherwydd dyma'r unig ffordd y gall fforddio aros yn gynnes. Mae un o'r delweddau yn dangos yn glir pa mor oer yw blaenau ei bysedd oherwydd ei bod yn cael trafferth gyda chylchrediad gwael ac arthritis. 

Fel y dengys y delweddau, mae pobl yn gwneud popeth o fewn eu gallu i geisio cadw'n gynnes ac amddiffyn ei gilydd rhag effeithiau biliau cynyddol. Mae’r llun twymgalon o Ganolfan Gymunedol y Foryd yn y Rhyl, sy’n cynnig banc bwyd a chaffi cymunedol, yn dangos sut mae pobl yn cefnogi ei gilydd.  

Mae gan Gymru rai o’r cartrefi sydd wedi’u hinswleiddio gwaethaf yn Ewrop, sy’n eu gwneud yn ddrud i’w gwresogi wrth i gynhesrwydd ddianc trwy waliau, ffenestri, toeau a drysau.

Photo of Haf Elgar
Haf Elgar, Director of Friends of the Earth Cymru

“Ni ddylai Audrey orfod aros mewn un ystafell yn unig, ac ni ddylai Thomas ychwaith lapio fel nionyn mewn tri phâr o drowsus dim ond i gerdded o gwmpas ei gartref ei hun. Mae llawer o bobl ledled Cymru, fel Thomas ac Audrey, yn brwydro i gadw’n gynnes mewn cartrefi sydd wedi’u hinswleiddio’n wael, wedi’u gorfodi i wneud dewisiadau amhosibl rhwng gwresogi a bwyta.

“Rydym yn annog Llywodraeth Cymru i roi ei rhaglen Cartrefi Clyd cyn gynted â phosibl – un sy’n ddigon uchelgeisiol i gadw pobl yn gynnes ac yn ddiogel. Darparwch gymorth ariannol i gartrefi bregus, ac insiwleiddio i ostwng biliau ynni pobl. Mae angen i ni hefyd gyflymu’r symudiad tuag at system ynni sy’n seiliedig ar ynni adnewyddadwy a gwresogi carbon isel.”

Mae Cyfeillion y Ddaear Cymru yn galw ar Lywodraeth Cymru i:

  • Sicrhau bod digon o gymorth brys i gartrefi bregus i gadw pobl yn gynnes y gaeaf hwn.

  • Cyflwyno ei raglen Cartrefi Clyd newydd ar frys i helpu’r rhai sydd â’r angen mwyaf, a thrwy inswleiddio fesul stryd mewn cymdogaethau.

  • Blaenoriaethu system ynni i Gymru yn seiliedig ar ynni adnewyddadwy a gwresogi carbon isel.

Darganfyddwch fwy am yr hyn rydyn ni'n galw amdano yma.

Llofnodwch ein deiseb

 

Share this page