Diogelu Cynlluniau Pensiwn Cymru

Beth yw dadfuddsoddiad?

 

Dadfuddsoddiad yw’r gwrthwyneb i fuddsoddiad - yn syml, mae’n golygu stociau, bondiau neu gronfeydd buddsoddi. Mae’r mudiad byd-eang ar gyfer dadfuddsoddiad tanwydd ffosil yn gofyn i sefydliadau symud eu harian o gwmnïau olew, glo a nwy, am resymau moesegol ac ariannol. 

Image CC Cliff Hellis

Pam dadfuddsoddiad?

Tanwydd ffosil - glo, olew a nwy - yw prif ysgogwyr newid yn yr hinsawdd. Os ydym ni eisiau hinsawdd iach, ddiogel, mae angen i ni adael unrhyw danwydd ffosil sy’n weddill yn y tir. Mae cwmnïau tanwydd ffosil anatebol, fel BP, Shell a BHP Billiton, yn gwneud y gwrthwyneb. Mae cloddio ac archwilio yn datgloi mwy o garbon o’r ddaear, ac felly’n hybu newid yn yr hinsawdd wrth lygru amgylcheddau ac ecosystemau sensitif hefyd, a dinistrio bywoliaeth pobl leol ledled y byd. Hefyd, wrth i economïau symud at ffynonellau ynni cynaliadwy, bydd gwerth buddsoddiadau mewn tynnu ac ymelwa ar danwydd ffosil yn lleihau. Byddai’n gall dadfuddsoddi nawr, cyn i’r galw am danwydd ffosil ostwng. 

 

Beth mae Cyfeillion y Ddaear Cymru yn ei wneud?

Mae Cyfeillion y Ddaear Cymru yn rhan o fudiad Fossil Free UK ac, yng Nghymru, rydym yn galw ar awdurdodau lleol a chyrff cyhoeddus i symud eu buddsoddiadau a'u daliadau pensiwn allan o ynni budr, fel rhan o ymgyrch byd-eang i ddadfuddsoddi mewn tanwyddau ffosil.

Ers lansio ein hymgyrch, rydym wedi gweld cynghorau megis Caerdydd, Powys, Sir Fynwy a Sir Gaerfyrddin a Cheredigion yn pleidleisio i ddadfuddsoddi eu harian mewn tanwyddau ffosil. Nid yw hyn bob amser wedi arwain at weithredu fodd bynnag gan fod nifer o Gronfeydd Pensiwn Awdurdodau Lleol (LAPFs) wedi bod yn araf i weithredu.

Nid yw'n newyddion drwg i gyd er hynny, ers dechrau ein hymgyrch, mae'r 8 LAPF yng Nghymru wedi lleihau eu buddsoddiadau tanwyddau ffosil o fwy na £1 biliwn i hanner y swm hwnnw, mae Cynllun Pensiwn Aelodau o'r Senedd wedi cytuno i ddadfuddsoddi ac mae'r Eglwys yng Nghymru wedi cytuno i gefnu ar danwyddau ffosil hefyd.

Dengys ymchwil ddiweddar fodd bynnag, fod gan yr 8 LAPF £500 miliwn wedi'u fuddsoddi o hyd yn uniongyrchol, neu'n anuniongyrchol mewn tanwyddau ffosil. Mae hyn, wrth gwrs, yn £500 miliwn yn ormod!

Mae nifer o leoedd ar draws y byd yn arwain y ffordd ac yn fyd-eang, amcangyfrifir bod cyfanswm gwerth mwy na $14 triliwn wedi symud i ffwrdd o danwyddau ffosil.

Mae grwpiau lleol Cyfeillion y Ddaear ac eraill yn galw ar fuddsoddiad cyfrifol a dadfuddsoddiad mewn tanwyddau ffosil.

Mae'n bryd tynnu pensiynau ac arian cyhoeddus Cymru allan o danwydd ffosil!

 

Diweddariad ar yr ymgyrch (Medi 2021)

Yn ddiddorol, nid Awdurdodau Lleol yn unig sy'n talu i mewn i'r 8 LAPF yng Nghymru. Er efallai mai nhw yw'r cyfranwyr mwyaf yn eu hardal, nid nhw yw'r unig rai o bell ffordd. Mae sefydliadau eraill megis cynghorau cymuned, colegau a chyrff gwirfoddol i enwi dim ond rhai, hefyd yn talu i mewn i'r cronfeydd pensiwn hyn ac o ganlyniad, mae ganddynt rôl i'w chwarae hefyd wrth ofyn i'w cronfeydd pensiwn ddadfuddsoddi.

Rydym bellach yn gofyn i bob sefydliad gefnogi ein galwad i'w cronfeydd pensiwn ddadfuddsoddi mewn cwmnïau tanwyddau ffosil.

Byddwn yn cadw rhestr gyfredol o sefydliadau sydd wedi cytuno i ddadfuddsoddi ar y tudalennau canlynol.

 

Beth allwn ni ei wneud?

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio ar ddadfuddsoddiad yng Nghymru, cysylltwch â Bleddyn Lake ar [email protected]. Gall Bleddyn eich rhoi chi mewn cysylltiad â’ch grŵp Cyfeillion y Ddaear agosaf sy’n gweithio ar ddadfuddsoddiad neu eich helpu i ddechrau eich grŵp lleol eich hun ar y mater.

Gallwch hefyd ysgrifennu at eich cynghorydd lleol i ofyn iddo/iddi gymryd camau i lanhau eu cynllun pensiwn llywodraeth leol. Cliciwch yma i gael ychydig o arweiniad.

 

 

 
 

Rhanwch yr tudalen hwn

Eisiau sicrhau newidCymrwch Rhan neu Rhoddwch i ni