Trafnidiaeth

Mae arnom angen system drafnidiaeth hygyrch, fforddiadwy a theg, fel y gallwn fynd o gwmpas mewn ffordd sydd leiaf niweidiol i’n pocedi a’n planed.
People cycling in a city
Beicwyr yn Copenhagen (Llun gan Max Adulyanukosol ar Unsplash)

Mae trafnidiaeth yng Nghymru yn gyfrifol am 17% o gyfanswm ein hallyriadau carbon yn flynyddol a thrafnidiaeth yw’r trydydd sector gwaethaf o ran allyrru nwyon tŷ gwydr.

Mae angen i Lywodraeth Cymru anelu at o leiaf dyblu’r gyfran o deithiau  a wneir ar droed, wrth feicio a chan ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus erbyn 2030.

Er mwyn sicrhau bod hyn yn digwydd, rydyn ni angen buddsoddi mewn mentrau teithio actif ac arloesol, treialu trafnidiaeth gyhoeddus rhad ac am ddim, a chyflwyno prisiau teg ar gyfer gyrru mewn trefi a dinasoedd yng Nghymru er mwyn annog pobl i ddewis ffyrdd mwy gwyrdd ac iach o deithio.

Hoffen ni hefyd leihau ein hallyriadau o hedfan a pheidio â rhoi cefnogaeth gyhoeddus iddo.

Rhagor o wybodaeath

Picture of a runway

Terfynu’r cyswllt awyr rhwng y gogledd a’r de – ein hymateb

 

Mae Cyfeillion y Ddaear Cymru a Jane Dodds, Aelod o’r Senedd dros Ddemocratiaid Rhyddfrydol Cymru, yn croesawu cyhoeddiad Llywodraeth Cymru y bydd y cymhorthdal ar gyfer y cyswllt awyr rhwng y gogledd a’r de yn dod i ben.

Rhagor o wybodaeth

Picture of a bus

Cynigion bysiau trawsnewidiol yn gwneud trafnidiaeth yn decach a gwyrddach

 

Mae Cyfeillion y Ddaear Cymru yn croesawu papur gwyn Llywodraeth Cymru, ‘Un Rhwydwaith, Un Amserlen, Un Tocyn: Cynllunio Bysiau fel Gwasanaeth Cyhoeddus i Gymru’, a gyhoeddwyd heddiw (dydd Iau, 31 Mawrth).Rhagor o wybodaeth

Rhagor o wybodaeth

Picture of a bus

Un Rhwydwaith, Un Amserlen, Un Tocyn

 

Ein hymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru (Mehefin 2022)

Find out more

Motorway

Adolygiad Ffyrdd Cymru

 

Ein hymateb i Adolygiad Ffyrdd Cymru: adroddiad panel cychwynnol, cyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru heddiw (10 Chwefror 2022)

Rhagor o wybodaeth

Picture of roads from above

Llywodraeth Cymru yn rhewi adeiladu ffyrdd newydd – ein hymateb

 

Cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog dros Newid Hinsawdd, Lee Waters, heddiw (Dydd Mawrth 22 Mehefin 2021) y bydd prosiectau adeiladu ffyrdd newydd yn cael eu rhewi.

Rhagor o wybodaeth

Walking bus

Cyhoeddi strategaeth drafnidiaeth newydd - ein hymateb

 

Mae'r strategaeth drafnidiaeth hon yn arwydd o ddechrau newydd a chyfeiriad newydd ar gyfer polisi trafnidiaeth yng Nghymru, yn ôl y corff anllywodraethol amgylcheddol.

Rhagor o wybodaeth

Cycle highway in the Netherlands

Polisi Trafnidiaeth Cymru sy'n addas i'r Argyfwng Hinsawdd

 

Cyhoeddwyd ar 22 Gorffennaf 2020, ysgrifennwyd y papur hwn gan Trafnidiaeth er Bywyd o Safon ac fe'i cefnogir gan Cyfeillion y Ddaear.

Rhagor o wybodaeth

Picture of people cycling on a road

Adroddiad trafnidiaeth newydd gan Cyfeillion y Ddaear Cymru

 

Dylai fod gan bawb yng Nghymru’r hawl i safonau gwasanaeth trafnidiaeth gyhoeddus tebyg i'r Swistir, yn ôl adroddiad newydd gan y cwmni ymchwil Trafnidiaeth er Bywyd o Safon a gomisiynwyd gan Gyfeillion y Ddaear Cymru

Rhagor o wybodaeth

Share this page