Arian

Published: 4 Feb 2022

Arian, arian, arian. Allwn ni ddim gwneud hebddo. Ond beth allwn ni ei wneud, fel unigolion ac o fewn ein cymunedau, i’w rwystro rhag dwysáu’r anhrefn hinsawdd?

 

People protesting outside a building about divestment
Climate activists in London in 2019, protesting against councils investing in fossil fuels.

Ymgyrchwyr hinsawdd yn Llundain yn 2019 yn protestio yn erbyn y ffaith fod cynghorau’n buddsoddi mewn tanwyddau ffosil.

Oeddech chi’n gwybod bod hanner yr arian sydd yn y byd (oddeutu £32 triliwn) yn dod o’r diwydiant pensiynau byd-eang?

Yn anffodus, caiff gormod o’r arian hwn ei fuddsoddi mewn tanwyddau ffosil.

Er enghraifft, yng Nghymru, dengys y ffigurau diweddaraf fod Cronfeydd Pensiwn yr 8 Awdurdod Lleol yng Nghymru yn dal i fuddsoddi oddeutu £500 miliwn mewn cwmnïau tanwydd ffosil.

Golyga hyn y gallai’r arian a dalwch i’ch pensiwn fod yn dwysáu’r argyfwng hinsawdd.

Hefyd, mae’n bosibl bod eich banc yn helpu i gynnal y diwydiant tanwydd ffosil.

Cewch ragor o wybodaeth yma

 

 

Am beth ydyn ni’n galw?

Rydym eisiau i holl gyrff cyhoeddus Cymru a  Phartneriaeth Pensiwn Cymru ymrwymo’n gyhoeddus i roi’r gorau i fuddsoddi eu cronfeydd pensiwn mewn cwmnïau tanwydd ffosil, gan osod terfyn amser iddyn nhw eu hunain ar gyfer gwneud hyn. Hefyd, rydym eisiau i Gymru ddilyn esiampl Seland Newydd trwy fesur cynnydd ar sail llesiant yn hytrach nag ar sail Cynnyrch Domestig Gros (GDP). Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddatblygu Fframwaith Safonau Byw i Gymru.

Cewch ragor o wybodaeth yma

Pethau y gallwch chi eu gwneud

Amdani!

Share this page