Mae dros ddwy fil o bobl yng Nghymru eisoes wedi arwyddo'r ddeiseb i fynnu gweithredu

Published: 18 Sep 2023

Gan Will Jackson
Sea Trust Wales

Ydych chi erioed wedi mynd am dro ar hyd arfordir godidog Sir Benfro? Wel, o dan ei harddwch mae problem nad yw mor brydferth.
CC BY-SA 4.0 - area around Porth Coch Mawr and Porth y Ffynnon, W of Porthclais, Sir Benfro - Pembrokeshire, Wales
CC BY-SA 4.0 - ardal o amgylch Porth Coch Mawr and Porth y Ffynnon , i’r Dwyrain o Borthclais , Sir Benfro, Wales

Mae offer pysgota sy'n cael ei waredu wedi bod yn broblem gynyddol ar draws yr arfordir hardd hwn ers blynyddoedd lawer ac mae'n cael effaith lem ar yr ecosystem forol.

Yr erthygl hon fydd eich canllaw! Byddwn yn edrych yn fanwl ar  pam mae problem gydag offer pysgota Sir Benfro o bwys, sut mae Ailgylchu Môr yn newid y gêm drwy gydweithio â physgotwyr lleol, a’r hyn y mae’n ei olygu i’n cefnfor a’r bobl sy’n byw yn lleol i arfordir disglair Sir Benfro.

Felly daliwch ati wrth i ni reidio’r tonnau o newid gydag Ailgylchu Môr , gan wneud lle am gefnfor cliriach ac iachach.

 

Y Broblem: Offer Pysgota Sir Benfro

Discarded fishing gear
Llun trwy garedigrwydd Sea Trust Wales

O dan arwyneb hardd Sir Benfro, mae problem nad yw’n apelio fawr yn bodoli: offer pysgota wedi’u gadael megis rhwydi pysgota ac offer plastig caled sy’n cymryd cannoedd o flynyddoedd i chwalu, sy’n golygu eu bod yn difetha’r man chwarae morol.

Efallai y bydd rhwydi, llinellau pysgota ac offer sydd wedi’u gadael yn ymddangos yn ddiniwed, ond maen nhw'n fom sy’n ticio i fywyd morol a chymunedau arfordirol. Mae’r gwastraff plastig hwn yn dal ac yn niweidio creaduriaid dyfrol, yn gwneud llanast o ecosystemau, ac yn creu llanast hyll ar hyd y glannau.

Gyda rhai cynhyrchion plastig yn cymryd 500 mlynedd i bydru a chyfradd cynhyrchu plastig yn uwch nag erioed, mae'r effaith y gall y gwastraff hwn ei chael ar ecosystemau a chymunedau lleol yn fater hirdymor gydag effeithiau hirdymor.

Mae'r broblem hon yn gofyn am ystyriaeth ddifrifol yn gyflym.

Dyna pam mae prosiect Ailgylchu Môr yn gweithredu ar unwaith ac yn gweithio gydag eraill i ddod o hyd i ateb cynaliadwy i'r broblem hon.

 

Ailgylchu Môr : Cydweithio dros Newid

Recycle Mor box
Llun trwy garedigrwydd Sea Trust

Yn 2021, creodd Sea Trust Wales , elusen sy’n canolbwyntio ar astudio a diogelu bywyd gwyllt morol lleol, brosiect Ailgylchu Môr mewn cydweithrediad â Waterhaul.

Creodd yr elusen y prosiect gyda'r gobaith nid yn unig o leihau faint o wastraff offer pysgota o amgylch arfordir Sir Benfro, ond hefyd trawsnewid y gwastraff hwnnw yn gynnyrch y gellir ei ailwerthu trwy ailgylchu'r deunyddiau.

Trwy’r cydweithrediad hwn, mae Sea Trust Wales a Waterhaul yn trawsnewid her yn gyfle am newid cadarnhaol, sy’n cyd-fynd orau â’u dwy genhadaeth o ofalu am ein cefnforoedd a’u bywyd morol.

Ffurfiwyd y cydweithrediad hwn o gariad cilyddol at harddwch arfordir Sir Benfro a chadwraeth yr ecosystem bywyd morol gerllaw.

Os hoffech gefnogi’r prosiect hwn, edrychwch ar y dudalen rhoddion ar wefan Ymddiriedolaeth Môr Cymru.

 

Y Broses: Casglu ac Ailgylchu Offer Pysgota

Yn anffodus , ni all pob darn o wastraff gael ei ailgylchu na'i adfer yn llawn i'w ailgylchu'n gynnyrch newydd. Dyma restr o'r hyn y gellir ei ailgylchu:

 

Beth ellir ei ailgylchu?

 • Rhwydi Pysgota
 • Rhaffau
 • Plastig caled
 • Bagiau abwyd
   

Sut mae'n cael ei ailgylchu?

 • Adfer : Mae'r pysgotwyr yn rhoi gwastraff pysgota mewn biniau Ailgylchu Môr ar lan yr harbwr ac maent yn cael eu casglu yn ystod pob digwyddiad glanhau’r traeth. Mae'r gwastraff yn cael ei gludo i Ocean Lab a'i ddidoli i fath o offer.
 • Ailgylchu : Mae'r offer yn cael ei anfon i Waterhaul yng Nghernyw lle mae'n cael ei wahanu yn ôl math o bolymer ac yna'n cael ei ailgylchu trwy broses fecanyddol o rwygo a golchi. Yna caiff y plastig ei allwthio i belenni.
 • Ailgynllunio : Gyda'r deunydd crai wedi'i ailgylchu 100% ar ffurf pelenni, mae chwistrelliad Waterhaul yn mowldio'r plastig hwn yn gynhyrchion pwrpasol. Dyma'r cam lle mae gwerth newydd yn cael ei roi i wastraff plastig!
   

Pa gynnyrch all Waterhaul eu gwneud o'r gwastraff wedi'i ailgylchu?

 • Cyllyll Antur
 • Sbectol haul
 • Offer Casglu Sbwriel

 

A oes ffordd y gallaf helpu?

 • Os byddwch chi'n dod o hyd i unrhyw rwydi, rhaff, plastig caled, neu fagiau abwyd ac maent wedi'u lleoli yn ardal Sir Benfro ger yr Ocean Lab, dewch â nhw i mewn a byddant yn cael eu hailgylchu!
 • Os gwelwch unrhyw rwydi neu raff pysgota fawr ar y traeth yn ardal Sir Benfro, rhowch wybod i ni ar  [email protected]  <mailto:[email protected]>.

 

Manteision i'r Amgylchedd a'r Gymuned

Mae effaith crychdonni Ailgylchu Môr yn mynd y tu hwnt i lannau glanach yn unig. Drwy gasglu ac ailgylchu offer pysgota a gwastraff a ddiystyrir yn gyfrifol, mae'r prosiect hwn ar ei ennill.

Mae bywyd morol yn cael ffynnu gyda llai o risg o gylymau, ac mae ecosystemau yn adennill eu cydbwysedd.

Fodd bynnag, nid y byd tanddwr yn unig sy’n elwa – mae cymunedau lleol hefyd yn cael hwb. Mae ardaloedd arfordirol yn ffynnu wrth i’r golygfeydd o wastraff plastig yn y dyfroedd ac ar y traethau leihau, ac mae’r agwedd gynaliadwy yn agor drysau ar gyfer cyfleoedd economaidd.

Nid glanhau'r dyfroedd a'r traethau yn unig yw Ailgylchu Môr , mae'n paratoi'r ffordd ar gyfer ymateb mwy cynaliadwy i'r broblem o offer pysgota a gwastraff plastig ar raddfa lawer mwy crand.

Mae'r prosiect hefyd wedi bod yn agored i'r rhai sy'n dymuno gwirfoddoli i godi sbwriel ar draethau cyfagos ac ardaloedd eraill i ailgylchu deunyddiau yn Ocean Lab, lle mae'r sbwriel yn cael ei ddidoli a'i ailosod.

Mae hyn yn annog y gymuned i gadw glanweithdra ar y traethau lleol a mannau cyhoeddus a hefyd yn helpu i wthio achos Ailgylchu Môr ymhellach .

 

Edrych ymlaen at y dyfodol

Ships in a harbour
Llun trwy garedigrwydd Sea Trust Wales
 • Pob pysgotwr masnachol yn Sir Benfro yn cael bin ar gyfer gwastraff sydd ar ddiwedd ei oes am ddim
 • Ailgylchu mwy o wastraff pysgotwyr (Trwy ddulliau ailgylchu ychwanegol)

 

Mae Ailgylchu Môr yn llywio tuag at dri nod allweddol wrth edrych ymlaen at y dyfodol. Yn gyntaf, maen nhw'n benderfynol o sicrhau bod bin gwastraff ar gael i bob pysgotwr masnachol yn Sir Benfro ar gyfer ei offer sydd ar ddiwedd ei oes.

Mae hyn nid yn unig yn dileu peryglon posibl o'r amgylchedd morol ond hefyd yn cryfhau'r berthynas rhwng pysgotwyr a meddylfryd cynaliadwy.

Yn ail, mae llygaid y prosiect wedi'u gosod ar genhadaeth ehangach: lleihau amrywiaeth ehangach o wastraff sy'n gysylltiedig â physgota.

Trwy ehangu eu ffocws y tu hwnt i rwydi a lein bysgota’n unig, mae Ailgylchu Môr yn anelu at greu effaith gynhwysfawr sy'n atseinio ledled y diwydiant pysgota, gan fod o fudd i'r ecosystem leol a'r cymunedau y mae'n eu cynnal.

Yn olaf, mae Ailgylchu Môr yn bwriadu cydweithio â sefydliadau o’r un anian i greu ffyrdd creadigol o roi ail fywyd i wastraff pysgotwyr.

Bydd ehangu cyrhaeddiad y prosiect nid yn unig yn darparu dulliau a chynhyrchion ailgylchu ychwanegol y gellir eu creu, ond bydd hefyd yn darparu mwy o gyrhaeddiad i Sea Trust Wales.

Gyda'r nodau hyn, mae Ailgylchu Môr yn hwylio tuag at orwel glanach i arfordir Sir Benfro.

 

Share this page