Mannau gwyrdd

Published: 15 Feb 2022

Mae miliwn o rywogaethau planhigion ac anifeiliaid yn wynebu difodiant o fewn degawdau, yn bennaf am ein bod wedi'u hamddifadu o'u cynefin. Er mwyn natur, ein hinsawdd a'n hiechyd meddwl a chorfforol ein hunain, rhaid i ni ddiogelu ein mannau gwyrdd, a chreu mwy ohonynt.

 

Woman and children all holding hands walking on a field with hills in distance

Llun drwy garedigrwydd Kirsty Luff

Mae poblogaethau anifeiliaid byd-eang wedi lleihau o 68% ar gyfartaledd ers 1970.  

Mae adroddiad ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi tynnu sylw at y ffaith mai ychydig iawn o gynefinoedd bywyd gwyllt sydd yng Nghymru mewn cyflwr da.  

Mae gweithwyr iechyd proffesiynol yn rhagnodi mannau gwyrdd ar gyfer ein hiechyd meddwl a chorfforol, ac eto nid yw mwy na hanner yr holl aelwydydd mewn dros 300 o gymdogaethau ledled Cymru o fewn taith gerdded 5 munud o fannau gwyrdd hygyrch. 

Darllen mwy

 

Yr hyn rydyn ni’n galw amdano? 

Rydym yn galw ar i bob aelwyd yng Nghymru fod o fewn taith gerdded 5 munud o fannau gwyrdd cyhoeddus, ac i hyn fod yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru. 

Er mwyn i hyn ddigwydd, rhaid diogelu mannau gwyrdd yn briodol, a chreu llawer mwy drwy ail-wneud mannau eraill fel meysydd parcio.   

Dylai Llywodraeth Cymru hefyd osod targed o 100,000 hectar o goetir newydd erbyn 2030, a'i ymestyn i gynnwys 100,000 hectar ychwanegol ym mhob degawd dilynol. 

Darllen mwy 

 

 

Pethau y gallwch chi eu gwneud
Amdani!

Share this page