Sefyll i fyny dros Gymru yn COP 26 - blog

Cynhelir Trafodaethau Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig yn Glasgow mis Tachwedd yma. Mae’r cyfnod sy’n arwain at y digwyddiad pwysig hwn yn gyfle perffaith i roi gwybod i'n harweinyddion bod angen diogelu'r Gymru rydym yn ei charu rhag argyfyngau hinsawdd a natur. Mae Jennifer, Llysgennad ar gyfer cynghrair Climate Cymru, yn rhoi gwybod i ni am eu hymgyrch i gasglu lleisiau o bob cwr o Gymru, er mwyn i ni allu sicrhau bod y bobl mewn pŵer yn clywed ein lleisiau.

 

Image of coastline with the writing Climate.Cymru

 

YCHWANEGWCH EICH LLAIS HEDDIW

 

Gan Jennifer Mair Carew 
Llysgennad
Climate Cymru

 

 

Fe ymunais â Climate Cymru fel Llysgennad yn ddiweddar oherwydd dwi eisiau diogelu amgylchedd Cymru ar gyfer cenedlaethau i ddod. Mae’r ymgyrch gynhwysol hon yn rhoi lleisiau Cymreig yng nghalon popeth mae’n ceisio ei gyflawni.  

Fe wyddom fod Cymru yn le gwych i fyw a gweithio, ond mae’r argyfwng natur a hinsawdd barhaus yn cael effaith ar sut fyddwn ni'n byw ein bywydau yn y dyfodol.  

Ein nod yw mynd â 50,000 o leisiau i'r Senedd cyn Trafodaethau Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig yn Glasgow, i gynrychioli beth sydd gan Gymru i'w ddweud mewn gwirionedd. O fywyd gwyllt, môr i goetiroedd, beth am i ni ddiogelu'r Gymru rydym yn ei charu.  

Dyma sut allwch chi gymryd rhan… 

 

Beth yw Climate Cymru? 

Mae’r Deyrnas Unedig yn cynnal 26ain Uwchgynhadledd Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig (COP26) yn Glasgow ar 31 Hydref – 12 Tachwedd 2021.

Mae Climate Cymru yn ymgyrch sy'n ceisio casglu lleisiau o bob cwr o Gymru i fynd â nhw i’r Senedd cyn y digwyddiad pwysig hwn.

Ein nod yw mynd â barnau pobl i arweinwyr Cymru, trwy gasglu syniadau pawb ynghyd ynghylch pam fod diogelu Cymru yn yr argyfwng natur a hinsawdd yn bwysig iddynt.

Unwaith y byddwn wedi cyrraedd 50,000 o leisiau, gallwn ddefnyddio pwysau democrataidd ar Lywodraeth Cymru a'r Deyrnas Unedig i wneud ymrwymiadau ystyrlon, seiliedig ar dystiolaeth a theg yn Nhrafodaethau Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig.

Rydym eisiau gwneud i newid gwirioneddol ddigwydd, ac mae hynny'n cychwyn trwy ymgysylltu â chymunedau Cymreig amrywiol, a mynd â’r rhain i’r Senedd.

 

Pam ddylech chi gymryd rhan? 

Pobl Cymru sy'n berchen ar y neges hon – nid rhywbeth gan un person yn unig yw hyn!

Bydd gan y trafodaethau a gynhelir yng Nghynhadledd Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig ffaith enfawr ar ddyfodol Cymru.

Mae’n bwysig cyrraedd cymaint o bobl â phosibl cyn cynnal COP26, er mwyn i ni allu dangos i'n haelodau etholedig beth sy'n bwysig i ni.

Mae yna gymaint o gymunedau gwych yng Nghymru. Yr ymgyrch gynhwysol hon yw’r ffordd berffaith i ychwanegu eich llais ac i ddweud eich barn am ein dyfodol. 

 

Pa wahaniaeth fydd hyn wir yn wneud? 

Mae’r ymgyrch eisoes wedi ennill tir a dal sylw arweinwyr dylanwadol yng Nghymru. Mae gennym gyfle posibl i siapio deddfwriaeth a ffocysu cyllid y llywodraeth ar brosiectau amgylcheddol cynaliadwy.  

 

Beth ydym yn ei wneud?

Rydyn ni hefyd: 

  • Yn dylanwadu ar arweinwyr: yn cymryd rhan weithredol mewn sgyrsiau ar hinsawdd a natur ac yn arddangos cefnogaeth y cyhoedd dros weithredu. 
  • Yn cyfrannu at godi proffil COP26 ac adeiladu momentwm ar gyfer gweithredu byd-eang ar hinsawdd: Yn rhan o fudiad llawer mwy,yn arwain at, yn ystod ac wedi COP26, yn ddigidol ac yn gorfforol. 
  • Yn ysbrydoli ac addysgu pobl Cymru: Yn dod â’r materion hyn yn ôl i frig yr agenda i fod yn flaenoriaeth i’r boblogaeth ehangach. 

 

Ein partneriaid

Un o’n prif lwyddiannau yw gallu meithrin cysylltiadau gyda dros 130 o sefydliadau traws sector sy'n ymwybodol o'r hinsawdd, a derbyn ymgysylltu amrywiol gan bobl o bob cefndir a phleidiau gwleidyddol. 

Mae nifer o sefydliadau Cymreig yn cefnogi'r ymgyrch fel WWF Cymru, Oxfam Cymru, RSPB Cymru a Chyfeillion y Ddaear Cymru.

Os ydych chi’n fusnes a hoffai gymryd rhan, yna gallwch gofrestru yma.

Gallwch ddarllen mwy am ein newyddion diweddaraf yma.

 

Rydyn ni hefyd yn gweithio gydag ysgolion, gallwch gael rhagor o wybodaeth yma.

 

 

Sut alla i gymryd rhan?

Mae ychwanegu eich llais yn hawdd ac yn cymryd llai na 30 eiliad i'w wneud!

Ewch i'n gwefan ac ychwanegu eich llais yma

 

 

Rhanwch yr tudalen hwn

Eisiau sicrhau newidCymrwch Rhan neu Rhoddwch i ni