Sefyll i fyny dros Gymru yn COP 26 - blog

Published: 5 Jul 2021

Llun o Jenny Carew
Mae Jennifer, Llysgennad ar gyfer cynghrair Climate Cymru, yn rhoi gwybod i ni am eu hymgyrch i gasglu lleisiau o bob cwr o Gymru, er mwyn i ni allu sicrhau bod y bobl mewn pŵer yn clywed ein lleisiau.

 

Image of coastline with the writing Climate.Cymru

 

YCHWANEGWCH EICH LLAIS HEDDIW

Fe ymunais â Climate Cymru fel Llysgennad yn ddiweddar oherwydd dwi eisiau diogelu amgylchedd Cymru ar gyfer cenedlaethau i ddod. Mae’r ymgyrch gynhwysol hon yn rhoi lleisiau Cymreig yng nghalon popeth mae’n ceisio ei gyflawni.  

Fe wyddom fod Cymru yn le gwych i fyw a gweithio, ond mae’r argyfwng natur a hinsawdd barhaus yn cael effaith ar sut fyddwn ni'n byw ein bywydau yn y dyfodol.  

Ein nod yw mynd â 50,000 o leisiau i'r Senedd cyn Trafodaethau Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig yn Glasgow, i gynrychioli beth sydd gan Gymru i'w ddweud mewn gwirionedd. O fywyd gwyllt, môr i goetiroedd, beth am i ni ddiogelu'r Gymru rydym yn ei charu.  

Dyma sut allwch chi gymryd rhan… 

 

Beth yw Climate Cymru? 

Mae’r Deyrnas Unedig yn cynnal 26ain Uwchgynhadledd Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig (COP26) yn Glasgow ar 31 Hydref – 12 Tachwedd 2021.

Mae Climate Cymru yn ymgyrch sy'n ceisio casglu lleisiau o bob cwr o Gymru i fynd â nhw i’r Senedd cyn y digwyddiad pwysig hwn.

Ein nod yw mynd â barnau pobl i arweinwyr Cymru, trwy gasglu syniadau pawb ynghyd ynghylch pam fod diogelu Cymru yn yr argyfwng natur a hinsawdd yn bwysig iddynt.

Unwaith y byddwn wedi cyrraedd 50,000 o leisiau, gallwn ddefnyddio pwysau democrataidd ar Lywodraeth Cymru a'r Deyrnas Unedig i wneud ymrwymiadau ystyrlon, seiliedig ar dystiolaeth a theg yn Nhrafodaethau Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig.

Rydym eisiau gwneud i newid gwirioneddol ddigwydd, ac mae hynny'n cychwyn trwy ymgysylltu â chymunedau Cymreig amrywiol, a mynd â’r rhain i’r Senedd.

 

Pam ddylech chi gymryd rhan? 

Pobl Cymru sy'n berchen ar y neges hon – nid rhywbeth gan un person yn unig yw hyn!

Bydd gan y trafodaethau a gynhelir yng Nghynhadledd Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig ffaith enfawr ar ddyfodol Cymru.

Mae’n bwysig cyrraedd cymaint o bobl â phosibl cyn cynnal COP26, er mwyn i ni allu dangos i'n haelodau etholedig beth sy'n bwysig i ni.

Mae yna gymaint o gymunedau gwych yng Nghymru. Yr ymgyrch gynhwysol hon yw’r ffordd berffaith i ychwanegu eich llais ac i ddweud eich barn am ein dyfodol. 

 

Pa wahaniaeth fydd hyn wir yn wneud? 

Mae’r ymgyrch eisoes wedi ennill tir a dal sylw arweinwyr dylanwadol yng Nghymru. Mae gennym gyfle posibl i siapio deddfwriaeth a ffocysu cyllid y llywodraeth ar brosiectau amgylcheddol cynaliadwy.  

 

Beth ydym yn ei wneud?

Rydyn ni hefyd: 

  • Yn dylanwadu ar arweinwyr: yn cymryd rhan weithredol mewn sgyrsiau ar hinsawdd a natur ac yn arddangos cefnogaeth y cyhoedd dros weithredu. 
  • Yn cyfrannu at godi proffil COP26 ac adeiladu momentwm ar gyfer gweithredu byd-eang ar hinsawdd: Yn rhan o fudiad llawer mwy,yn arwain at, yn ystod ac wedi COP26, yn ddigidol ac yn gorfforol. 
  • Yn ysbrydoli ac addysgu pobl Cymru: Yn dod â’r materion hyn yn ôl i frig yr agenda i fod yn flaenoriaeth i’r boblogaeth ehangach. 

 

Ein partneriaid

Un o’n prif lwyddiannau yw gallu meithrin cysylltiadau gyda dros 130 o sefydliadau traws sector sy'n ymwybodol o'r hinsawdd, a derbyn ymgysylltu amrywiol gan bobl o bob cefndir a phleidiau gwleidyddol. 

Mae nifer o sefydliadau Cymreig yn cefnogi'r ymgyrch fel WWF Cymru, Oxfam Cymru, RSPB Cymru a Chyfeillion y Ddaear Cymru.

Os ydych chi’n fusnes a hoffai gymryd rhan, yna gallwch gofrestru yma.

Gallwch ddarllen mwy am ein newyddion diweddaraf yma.

 

Rydyn ni hefyd yn gweithio gydag ysgolion, gallwch gael rhagor o wybodaeth yma.

 

 

Sut alla i gymryd rhan?

Mae ychwanegu eich llais yn hawdd ac yn cymryd llai na 30 eiliad i'w wneud!

Ewch i'n gwefan ac ychwanegu eich llais yma

 

 

Share this page