Cemegau

Published: 3 Feb 2022

Oeddech chi’n gwybod bod gan y diwydiant cemegau ôl troed carbon enfawr drwy’r byd? Bob dydd, mae cemegau’n cael effaith enfawr ar yr hinsawdd.

Picture of a field with a chemical sprayer

Er enghraifft, gall cemegau cyffredin mewn nwyddau glanhau gyfrannu cymaint o gyfansoddion organig anweddol (VOCs) â cherbydau at allyriadau llygredd aer mewn trefi! 

Ac mae allyriadau nwyon tŷ gwydr wedi’u fflworeiddio a geir mewn oergelloedd, unedau aerdymheru, toddyddion ac aerosolau wedi cynyddu’n fawr yn y DU. 

Er mawr syndod, mae ocsid nitrus (N₂O), a elwir hefyd yn nwy chwerthin, oddeutu 300 gwaith yn gryfach na CO2 fel nwy cynhesu byd-eang. Hefyd, dyma’r ‘nwy tŷ gwydr hirhoedlog pwysicaf ond dau, ar ôl carbon deuocsid a methan’.

Darllenwch ragor yma... 

  

 

 

Am beth ydyn ni’n galw? 

Mae’r DU wedi cyflwyno’i fersiwn ei hun o REACH (sef Cofrestru, Gwerthuso, Awdurdodi a Chyfyngu ar Gemegau), gan nad yw bellach yn rhan o’r UE. Sefydlwyd REACH gan yr UE er mwyn gwella’r modd y câi bywydau pobl a’r amgylchedd eu hamddiffyn rhag risgiau o cemegau. 

Fe hoffen ni weld Cymru yn llunio ei strategaeth ei hun ar gyfer cemegau er mwyn amddiffyn iechyd pobl, yr amgylchedd a’r hinsawdd rhag cemegau peryglus. 

A phe bai archfarchnadoedd yn rhoi drysau ar eu hoergelloedd a’u rhewgelloedd i gyd, byddai modd lleihau allyriadau’n fawr, felly fe hoffen ni weld holl gadwynau archfarchnadoedd Cymru yn ymrwymo i wneud hyn erbyn diwedd 2022.

Darllenwch ragor yma... 

Pethau y gallwn ni eu gwneud

Amdani!

Share this page