Diogelu Cynlluniau Pensiwn Cymru

Beth yw dadfuddsoddiad?

 

Dadfuddsoddiad yw’r gwrthwyneb i fuddsoddiad - yn syml, mae’n golygu stociau, bondiau neu gronfeydd buddsoddi. Mae’r mudiad byd-eang ar gyfer dadfuddsoddiad tanwydd ffosil yn gofyn i sefydliadau symud eu harian o gwmnïau olew, glo a nwy, am resymau moesegol ac ariannol. 

Image CC Cliff Hellis

Pam dadfuddsoddiad?

Tanwydd ffosil - glo, olew a nwy - yw prif ysgogwyr newid yn yr hinsawdd. Os ydym ni eisiau hinsawdd iach, ddiogel, mae angen i ni adael unrhyw danwydd ffosil sy’n weddill yn y tir. Mae cwmnïau tanwydd ffosil anatebol, fel BP, Shell a BHP Billiton, yn gwneud y gwrthwyneb. Mae cloddio ac archwilio yn datgloi mwy o garbon o’r ddaear, ac felly’n hybu newid yn yr hinsawdd wrth lygru amgylcheddau ac ecosystemau sensitif hefyd, a dinistrio bywoliaeth pobl leol ledled y byd. Hefyd, wrth i economïau symud at ffynonellau ynni cynaliadwy, bydd gwerth buddsoddiadau mewn tynnu ac ymelwa ar danwydd ffosil yn lleihau. Byddai’n gall dadfuddsoddi nawr, cyn i’r galw am danwydd ffosil ostwng. 

 

Beth mae Cyfeillion y Ddaear Cymru yn ei wneud?

Mae Cyfeillion y Ddaear Cymru yn rhan o fudiad Fossil Free UK ac, yng Nghymru, rydym yn galw ar awdurdodau lleol a chyrff cyhoeddus i symud eu buddsoddiadau a’u daliadau pensiwn allan o ynni budr, fel rhan o ymgyrch byd-eang i ddadfuddsoddi mewn tanwydd ffosil. 

 

Yng Nghymru, mae ymchwil yn awgrymu bod awdurdodau lleol yn unig wedi buddsoddi’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol gwerth £750 miliwn mewn tanwydd ffosil.

Mae llawer o leoedd ledled y byd yn arwain y ffordd ac, yn fyd-eang, amcangyfrifir bod cyfanswm gwerth oddeutu $2.6 triliwn wedi symud i ffwrdd o danwydd ffosil.

Mae grwpiau lleol Cyfeillion y Ddaear ac eraill yn galw ar fuddsoddiad cyfrifol a dadfuddsoddiad mewn tanwydd ffosil.

Mae ein gwaith ar ddadfuddsoddiad yn rhan o waith ehangach i sicrhau bod Cymru yn rhydd rhag tanwydd ffosil. Mae’n bryd tynnu pensiynau ac arian cyhoeddus Cymru allan o danwydd ffosil! 

 

 

Beth allwn ni ei wneud?

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio ar ddadfuddsoddiad yng Nghymru, cysylltwch â Bleddyn Lake ar bleddyn.lake@foe.co.uk. Gall Bleddyn eich rhoi chi mewn cysylltiad â’ch grŵp Cyfeillion y Ddaear agosaf sy’n gweithio ar ddadfuddsoddiad neu eich helpu i ddechrau eich grŵp lleol eich hun ar y mater

- gallwch lofnodi deiseb yn gofyn i’ch awdurdod lleol ddadfuddsoddi mewn tanwydd ffosil yma

- gallwch hefyd ysgrifennu at eich cynghorydd lleol i ofyn iddo/iddi gymryd camau i lanhau eu cynllun pensiwn llywodraeth leol. Cliciwch yma i gael ychydig o arweiniad.

 

 

 
 

Rhanwch yr tudalen hwn

Eisiau sicrhau newidCymrwch Rhan neu Rhoddwch i ni