Gwirfoddoli

Mae gwirfoddoli yn ffordd wych i gymryd rhan a chyfarfod â phobl newydd wrth weithio ar bethau sydd o bwys i chi! Heb gymorth ac ymrwymiad gwirfoddolwyr, ni fyddai Cyfeillion y Ddaear Cymru yn gallu cyflawni ei waith ymgyrchu pwysig.

 

Rydym yn gwerthfawrogi’r cyfraniad y mae gwirfoddolwyr yn ei wneud i’n llwyddiant, ac rydym yn ymrwymedig i sicrhau bod gwirfoddoli yn brofiad gwerth chweil a chynhyrchiol. 

 

Beth fydda’ i’n ei wneud?

Mae gwirfoddolwyr yn gysylltiedig â phob rhan o waith Cyfeillion y Ddaear Cymru, o weinyddu cyffredinol i ymgyrchu ac ymchwil. Ein nod yw rhoi rolau a phrosiectau penodol i’r gwirfoddolwyr sy’n cynorthwyo ein gwaith, a helpu gwirfoddolwyr i ddatblygu eu sgiliau a’u profiad.

Rydym yn cydnabod bod gan bobl nifer o resymau gwahanol dros eisiau gwirfoddoli, a lle y bo’n bosibl, rydym yn ceisio bodloni anghenion unigol. Sut bydda’ i’n elwa? Fel gwirfoddolwr gyda Chyfeillion y Ddaear Cymru, byddwch yn datblygu sgiliau newydd ac yn ennill profiad gwaith gwerthfawr. Byddwch yn dysgu am faterion amgylcheddol yng Nghymru ac yn chwarae rôl bwysig yn llwyddiant un o garfanau pwyso amgylcheddol mwyaf blaenllaw Cymru. Gwnewch gais nawr!

Er mwyn gwirfoddoli, bydd angen i chi fod o fewn pellter theithio rhesymol o Gaerdydd. Gallwn dalu costau cinio a theithio, ond ni allwn ariannu costau llety nac adleoli. Fel arall, gallech weithio o adref, felly os ydych chi’n meddwl y gallwch gymhwyso eich sgiliau a pheidio â bod yn y swyddfa, cysylltwch â bleddyn.lake@foe.co.uk. Rydym hefyd yn cynnig interniaethau. Cysylltwch â ni os hoffech ymuno â’n tîm fel intern.

 

Ddim yn byw’n agos at Gaerdydd, ond yr hoffech wirfoddoli? Beth am ymuno â’ch grŵp Cyfeillion y Ddaear lleol agosaf. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

 

 
 
 

Cwestiynau ac Atebion am Wirfoddoli 

Pwy sy’n gwirfoddoli gyda Chyfeillion y Ddaear?

Gallwch chi. Gall unrhyw un. Ond yn enwedig os: oes gennych ddiddordeb mewn materion amgylcheddol a’ch bod yn ymroddedig i nodau ac amcanion Cyfeillion y Ddaear, yn mwynhau gweithio gyda phobl eraill, yn gallu gweithio’n effeithiol fel rhan o dîm, yn barod i gyflawni tasgau gweinyddol a chlerigol cyffredin, bod gennych ymagwedd hyblyg at waith, eich bod yn gallu gweithio ar eich menter eich hun, ac yn gallu ymrwymo i o leiaf ddeuddydd yr wythnos am dri mis o leiaf.

Beth fydd y buddion i chi?

Mae gan bobl nifer o resymau gwahanol dros eisiau gwirfoddoli ­ac rydym yn ceisio bodloni anghenion unigol. Trwy wirfoddoli gyda Chyfeillion y Ddaear, gallwch: chwarae rôl bwysig yn llwyddiant un o garfanau pwyso amgylcheddol mwyaf blaenllaw Cymru, defnyddio eich sgiliau i’n helpu i ennill hyd yn oed mwy ar gyfer pobl a’r amgylchedd, datblygu sgiliau newydd ac ennill profiad gwaith gwerthfawr, a fydd yn arwain at ddatblygiad personol pellach a helpu wrth wneud cais am waith cyflogedig, dysgu mwy am faterion amgylcheddol a sut mae sefydliad ymgyrchu mawr yn gweithio, cymryd rhan weithgar mewn ymgyrchu i amddiffyn yr amgylchedd yn eich ardal leol, gwneud ffrindiau newydd a chyfarfod â phobl o’r un anian.

Ble alla’ i wirfoddoli?

Mae gennym swyddfeydd yng Ngaerdydd. Gallwch wirfoddoli gyda grŵp lleol hefyd.

Treuliau:

Gall gwirfoddolwyr hawlio costau teithio - a chinio os byddwch yn gweithio mwy na 5 awr y dydd.

Hyfforddiant:

Mae cyfleoedd i’n gwirfoddolwyr fynd ar gyrsiau hyfforddi os yw’n angenrheidiol ar gyfer eu gwaith. Rydym yn cynnal hyfforddiant cyfrifiadurol rheolaidd yn ein swyddfa yn Llundain. Efallai y caiff gwirfoddolwyr eu gwahodd i fynychu ein cwrs ymsefydlu hefyd.

Oriau gweithio:

Oriau gweithio arferol yw 9.30am i 5.30pm, dydd Llun i ddydd Gwener. Mae hyblygrwydd i wirfoddolwyr drefnu diwrnodau ac amserau sy’n gyfleus iddyn nhw a’u rheolwr. Fodd bynnag, mae angen i wirfoddolwyr gytuno ar oriau rheolaidd bob wythnos ac ymrwymo i’r oriau hyn. 

Sut ydym ni’n neilltuo gwaith gwirfoddol?

Lle bynnag y bo’n bosibl, rydym yn amlygu rolau penodol ar gyfer gwirfoddolwyr a fydd yn darparu cyfle i ddysgu a datblygu sgiliau. Mae profiad wedi dangos i ni fod gwirfoddoli’n gweithio orau pan mae cydweddiad da rhwng anghenion a diddordebau’r gwirfoddolwr, ac anghenion Cyfeillion y Ddaear. Mae gennym ddiddordeb nid yn unig ym mha sgiliau ac ymrwymiad y gallwch eu cynnig i ni, ond hefyd sut gallwn ni fodloni eich anghenion a’ch disgwyliadau chi. Ar ôl i ni dderbyn eich ffurflen gais wedi’i llenwi, byddwn yn ei gosod mewn ffeil a fydd yn hygyrch i reolwyr gwirfoddolwyr. Pan fydd angen gwirfoddolwr newydd arnom, byddwn yn chwilio drwy’r ceisiadau presennol i ddewis y rhai sy’n fwyaf addas ar gyfer y gwaith dan sylw. Os daw lleoliad gwirfoddoli addas ar gael, bydd aelod o staff yn eich gwahodd ar gyfer cyfweliad anffurfiol; gall hyn gymryd tipyn o amser, felly byddwch yn amyneddgar.

Diben y cyfweliad yw:

I chi ddarganfod mwy am y gwaith sy’n cael ei gynnig ac am wirfoddoli gyda Chyfeillion y Ddaear. I ni ddarganfod mwy am eich cymhelliant dros wirfoddoli a’ch addasrwydd ar gyfer y gwaith sydd ar gael.

Byddwn yn seilio ein penderfyniad terfynol ynghylch pwy sy’n cael cynnig y gwaith ar y meini prawf canlynol:

Sgiliau a phrofiad perthnasol. Argaeledd ac ymrwymiad y gwirfoddolwr. Cymhelliant y gwirfoddolwr a gallu Cyfeillion y Ddaear i fodloni anghenion y gwirfoddolwr trwy’r gwaith a gynigir.

Am ba mor hir y bydd fy manylion yn cael eu cadw mewn ffeil?

Yng Nghyfeillion y Ddaear, rydym yn dibynnu ar, ac yn gwerthfawrogi’n fawr, y gwaith caled y mae gwirfoddolwyr yn ei gyflawni ar ran y sefydliad. Yn anffodus, yn sgil lefel uchel o ddiddordeb, ni allwn gynnig gwaith i bob ymgeisydd. Pan fydd eich cais wedi bod yn y ffeil am 3 mis, bydd ein cydlynydd gwirfoddolwyr yn cysylltu â chi i ofyn a hoffech i’ch cais aros yn y ffeil am 3 mis arall.

Mwy o gwestiynau?

Os oes gennych fwy o gwestiynau, ffoniwch ni ar 02920 229577 neu anfonwch neges e-bost at bleddyn.lake@foe.co.uk. Dyma rai o’n gwirfoddolwyr presennol:

Rhanwch yr tudalen hwn

Eisiau sicrhau newidCymrwch Rhan neu Rhoddwch i ni