Bwyd Go Iawn

Mae Ffermio yng Nghymru mewn argyfwng. Mae'n wynebu her newydd oddi wrth gnydau a addaswyd yn enetig (GM).

Pam poeni am gnydau GM?

GM yw'r ffordd newydd o dyfu cnydau drwy gymryd genynnau o un organeb a'u rhoi mewn organeb arall i newid y ffordd y bydd yn tyfu.

Cred Cyfeillion y Ddaear Cymru na ddylai cnydau GM gael eu tyfu oherwydd:

- Nid yw eu diogelwch wedi ei brofi

Cynhelir y profion diogelwch gan y cwmnïau sydd wedi creu'r cnydau.

- Bygythiadau i ffermio

Gallai genynnau o blanhigion GM halogi cnydau organig di-GM

- Niwed i fywyd gwyllt

Mae Ffermio yng Nghymru mewn argyfwng. Mae'n wynebu her newydd oddi wrth gnydau a addaswyd yn enetig (GM).

Gallai cnydau GM arwain at fwy o ddefnydd o gemegau niweidiol

Nid yw pobl ei eisiau

Dangosodd arolwg diweddar gan Mori nad yw'r mwyafrif y bobl sy'n byw yng Nghymru am gael GM.

Ffermio Cymru mewn argyfwng

Mae ffermio yng Nghymru yn newid. Mae ffermwyr Cymru:

- yn brwydro i gystadlu gyda bwydydd rhad a fewnforir.

- o dan bwysau o du'r archfarchnadoedd i barhau i dorri costau.

Ar yr un pryd mae incymau ffermydd yn gostwng a nifer y ffermydd yng Nghymru yn lleihau.

Cefnogi ffermwyr

Dywed Cyfeillion y Ddaear Cymru:

- Peidiwch â thyfu cnydau GM yng Nghymru

- Cefnogwch economïau gwledig drwy gynlluniau bwydydd lleol fel marchnadoedd ffermwyr

- Mwy o ffermio organig a ffermio gwyrddach

- Anogwch swyddi newydd mewn ardaloedd gwledig ym maes twristiaeth, hamdden a phrosiectau ynni adnewyddadwy.

Eisiau sicrhau newidCymrwch Rhan neu Rhoddwch i ni