Mae Llywodraeth Cymru’n bwriadu gwahardd plastigau untro – ein hymateb

Heddiw (18 Mawrth), cyhoeddodd Llywodraeth Cymru gynlluniau i wahardd gwellt, cyllyll a ffyrc, a blychau dal bwyd a diod plastig.

Wrth ymateb i’r newyddion, dywedodd sylwebydd Cyfeillion y Ddaear Cymru, Bleddyn Lake:

“Rydym yn falch iawn fod Llywodraeth Cymru’n ystyried bygythiad llygredd plastig o ddifrif ac yn argymell gwahardd yr eitemau plastig untro hyn yng Nghymru. Dyma’r ymateb delfrydol sydd ei angen ar y blaned i ddelio â’r lefelau aruthrol o blastig sy’n parhau i gael eu cynhyrchu ac sydd yna’n llygru ein cymunedau, ein hafonydd a’n moroedd.

“Gobeithiwn hefyd y bydd Llywodraeth Cymru’n symud ymlaen gyda chynlluniau i gyflwyno’r Ardoll Latte ar gwpanau coffi a diodydd ysgafn untro yng Nghymru, cyflwyno cynllun arian yn ôl wrth ddychwelyd eitemau, a gwneud gwneuthurwyr yn gyfrifol am eu cynnyrch ar ôl eu defnyddio, yr hyn a elwir yn gyfrifoldeb estynedig ar y cynhyrchydd.

“Yr hyn sy’n gwbl hanfodol yw bod y targed i Gymru ddod yn wlad gwastraff sero yn cael ei ddwyn ymlaen i’r flwyddyn 2030 er mwyn cydfynd â thargedau gwyddor hinsawdd, yn hytrach na’r flwyddyn 2050 sydd 30 mlynedd i’r dyfodol ac sydd ymhell o fod yn ddigon heriol."

Rhanwch yr tudalen hwn

Eisiau sicrhau newidCymrwch Rhan neu Rhoddwch i ni