Etholiadau'r Senedd 2021 - 5 peth y gall grwpiau eu gwneud

Mae Etholiadau'r Senedd yn gyfle gwych i grwpiau ddatblygu perthnasoedd â gwneuthurwyr penderfyniadau'r dyfodol, y gallant adeiladu arnynt yn ystod y blynyddoedd i ddod.

 

 

 

1. Sicrhau addewidion gan ymgeiswyr

Mae gan Grwpiau Lleol Cyfeillion y Ddaear a Grwpiau Gweithredu Hinsawdd yng Nghymru ran hanfodol i'w chwarae yn codi gweithredu hinsawdd gydag ymgeiswyr pob plaid, dangos beth yr hoffem ei weld mewn Cynllun Gweithredu Hinsawdd i Gymru, dechrau dadl yn lleol, a gofyn i ymgeiswyr gofrestru i'r addewid isod:

'Os caf fy ethol i'r Senedd, byddaf yn defnyddio fy llais a fy mhleidlais i flaenoriaethu'r argyfyngau hinsawdd a natur ym mhob penderfyniad, a chefnogi gweithredu dros yr hinsawdd i adeiladu adferiad gwyrdd a theg i bobl a chymunedau.' 

Mae sicrhau addewidion gan eich ymgeiswyr yn ffordd bwysig o wneud yn siŵr bod yr argyfwng hinsawdd ar eu hagenda os cânt eu hethol. Rydym yn argymell eich bod yn sicrhau addewid drwy naill ai gyfarfod â'ch ymgeiswyr neu drefnu hystings.  

​Gallwch ofyn i'ch ymgeiswyr gymryd ein haddewid trwy anfon y ddolen hon atynt: https://act.friendsoftheearth.uk/cy/act/take-senedd-climate-action-pledge-welsh.

Cofiwch ein diweddaru gyda'r ymrwymiadau rydych yn eu casglu gan ymgeiswyr drwy lenwiein ffurflen addewid syml

Darllenwch ein canllawiauar ymgyrchu cyn yr etholiadau i sicrhau eich bod yngweithio o fewn y gyfraith. 

 

2. Cyfarfod â'ch ymgeiswyr

Mae cyfarfod ag ymgeiswyr ar sail un i un yn ffordd dda o ddeall eu blaenoriaethau ac yn gyfle i adnabod pa mor ymrwymedig ydynt i weithredu dros yr argyfyngau hinsawdd ac ecolegol.

Cofiwch geisio cyfarfodydd â phob ymgeisydd etholaethol o bob plaid fel eich bod yn glynu at gyfreithiau didueddrwydd gwleidyddol, a gwnewch yn siŵr bod hinsawdd ar yr agenda ni waeth pa blaid y maent yn ei chynrychioli.

Rydym yn eich annog i rannu'r Cynllun Gweithredu Hinsawdd i Gymru gyda'ch ymgeiswyr, naill ai cyn unrhyw gyfarfod, yn y cyfarfod ei hun neu drwy e-bost. Bydd yn eich helpu i ganolbwyntio eich trafodaeth a rhoi cyfle i chi eu gwthio am eu cynlluniau.

Gofynnwch i ymgeiswyr a fyddant yn ymrwymo i weithredu, neu'n parhau i weithredu, Cynllun Gweithredu Hinsawdd uchelgeisiol.

Os oes gennych gefnogaeth yr ymgeiswyr, gofynnwch iddynt gofrestru i'ch addewid. ​Gallwch ofyn i'ch ymgeiswyr gymryd ein haddewid trwy anfon y ddolen hon atynt: https://act.friendsoftheearth.uk/cy/act/take-senedd-climate-action-pledge-welsh.

Darllenwch ein canllaw i gyfarfod â'ch ymgeiswyr etholiad am ragor o wybodaeth

Lawrlwythwch rai cwestiynau a argymhellir yn seiliedig ar ein cynllun

 

 

3. Trefnwch hystings

Trafodaeth banel yn ystod y cyfnod yn arwain at etholiad yw hystings. Bydd ymgeiswyr neu bleidiau yn trafod polisïau ac yn ateb cwestiynau gan y gynulleidfa. Maent yn ffordd wych o wthio ymgeiswyr yn gyhoeddus i wneud ymrwymiadau ar weithredu hinsawdd.

O ganlyniad i bandemig COVID-19, bydd rhaid cynnal hystingau etholiad ar-lein eleni.

Efallai y byddwch yn dymuno gweithio â chynghreiriau a grwpiau lleol eraill pan fyddwch yn lobïo ymgeiswyr neu'n cynnal hystingau etholiad. Bydd eich ymgyrch yn gryfach ac yn cael mwy o effaith pan fyddwch yn cydweithio ac yn adeiladu cynghreiriau ar draws eich cymuned.

Darllenwch ein canllaw ar sut i drefnu a chynnalhystingau etholiad ar-lein.

Dysgwch sut i adeiladu cynghreiriau

 

4. Lledaenu'r neges

Po fwyaf o bobl sy'n clywed am eich ymgyrch, y gorau.

Wrth rannu newyddion ar gyfryngau cymdeithasol, cofiwch ddefnyddio'r hashnod #GweithreduHinsawdd a thagio @foecymrucydd ar Twitter.

Dysgwch sut y gallwch ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol a chael sylw yn y wasg i ledaenu'r neges: 

 

Dysgwch sut i feistroli cyfryngau cymdeithasol
 

 

 

Dysgwch sut i gael sylw'r cyfryngau 

 

 

5. Dywedwch wrthym beth rydych chi'n ei wneud

I greu llun o'r hyn sy'n digwydd ledled Cymru fe hoffem ichi lenwi'r ffurflen hon i roi gwybod inni beth rydych chi'n ei gynllunio.

Cofiwch lenwi ein ffurflen addewid pan fydd un o'ch ymgeiswyr wedi cymryd yr Addewid Gweithredu Hinsawdd!

Ebostiwch ni ar[email protected]neu cysylltwch â ni ar Slack i roi gwybod inni sut mae eich ymgyrch yn mynd.
.  

 

 

 

 

 

Rhanwch yr tudalen hwn

Eisiau sicrhau newidCymrwch Rhan neu Rhoddwch i ni