Diwrnod gweithredu byd-eang: 6 Tachwedd 2021

Cyfres o ddigwyddiadau wedi’u trefnu gan fudiadau llawr gwlad yw’r Diwrnod Gweithredu Byd-eang, ac fe’i cynhelir ddydd Sadwrn 6 Tachwedd 2021. Beth am weld sut y gallwch chi gymryd rhan.

Ymgyrchwyr tu allan i Amgueddfa Cymru yng Nghaerdyd yn ystod Streic Rhyngwladol yr Hinsawdd Medi 2019 

 

Beth yw’r Diwrnod Gweithredu Byd-eang? 
 

Diben y Diwrnod Gweithredu Byd-eang yw uno grwpiau a gweithredwyr hinsawdd o amgylch nod cyffredin: sef mynnu bod llywodraethau a chorfforaethau’n cyfyngu’r tymheredd byd-eang i 1.5°C a chyflwyno atebion gwirioneddol a chyfiawn i’r argyfwng hinsawdd. 

Trwy gynnull grwpiau a gweithredwyr ledled ein cymunedau fe fydd modd inni helpu i sicrhau y bydd dydd Sadwrn 6 Tachwedd yn ddiwrnod hollbwysig, ynghyd â mygu addewidion gwleidyddol tila gyda gofynion uchelgeisiol a gaiff eu hysgogi gan gyfiawnder. 

Dyma gyfle eithriadol o bwysig i ddangos cryfder ein grwpiau, denu mwy o bobl i ymuno â’n rhwydwaith a chefnogi’r mudiad ehangach. A fydd eich grŵp chi’n ymuno?

 

Beth all grwpiau ei wneud? 

Mae gan ein rhwydwaith rôl hollbwysig o ran creu cymaint o effaith â phosibl ar y diwrnod. Fel y rhwydwaith mwyaf o ymgyrchwyr llawr gwlad yn y DU sy’n cynnwys mwy na 300 o grwpiau, gallwn ychwanegu dylanwad gwirioneddol at y diwrnod, ac mae’n gyfle gwych i recriwtio mwy o bobl i ymuno â’r rhwydwaith. 

Bydd cynghreiriau o grwpiau’n dod ynghyd i gynllunio gwrthdystiadau ledled y DU, a byddwn yno i ymuno â nhw. 

Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i weithredu ar frys i atal dinistriad yr hinsawdd, a yn gofyn i lywodraeth y DU roi’r gorau i gefnogi tanwyddau ffosil yn y wlad hon a dramor, a dyma fydd ein canolbwynt a’n prif ofyn yn ystod y diwrnod.

 

Sut i gymryd rhan

Mae yna nifer o ffyrdd y gallwch gymryd rhan yn y Diwrnod Gweithredu Byd-eang. 

 

1. Trefnu stynt

Rydym yn galw ar grwpiau i drefnu styntiau, gan alw ar y DU a llywodraethau datganoledig i weithredu brys i atal yr dinistriad yr hinsawdd.

Byddwn yn darparu placardiau sy’n dwyn y geiriau “The Earth’s on Fire/Mae’r Ddaear ar Dân”, a byddwn yn annog grwpiau i greu “penwisgoedd bydoedd gwenfflam” i’w gwisgo yn ystod eu styntiau, eu gwrthdystiadau a’u gorymdeithiau. Cewch ragor o ganllawiau ar sut i greu’r rhain, ynghyd â ffyrdd eraill y gallwch ddefnyddio eich doniau creadigol i amlygu’r thema hon, ym mis Medi. 

Rhai pethau i ystyried wrth gynllunio'ch stynt:

  • Pwy yw eich ffocws yn lleol? Gallai fod yn rhywun sy’n gwneud penderfyniadau’n lleol, fel cynghorydd neu AS, cwmni sy’n gysylltiedig â’r argyfwng hinsawdd, neu hyd yn oed fanc sy’n helpu i ariannu’r argyfwng. Ystyriwch sut y mae’r person neu gwmni yn cefnogi, neu'n cael ei gefnogi gan, lywodraeth y DU, ynghyd â’i berthynas â thanwyddau ffosil. 
  • Ble yw’r lle gorau i gynnal eich stynt? Efallai y byddwch yn seilio’r penderfyniad hwn ar y ffocws lleol a ddewiswch, megis y tu allan i swyddfa AS, neu efallai y byddwch yn ei seilio ar y lle gorau i ennyn diddordeb y nifer fwyaf o bobl, megis yng nghanol y dref. 
  • Teilwra eich neges. Byddwn yn rhoi negeseuon enghreifftiol ichi, ond efallai y bydd angen teilwra’r negeseuon hyn i weddu i’ch cyd-destun lleol. 
  • Ceisiwch ennyn diddordeb y cyhoedd yn y gweithredu. Mae a wnelo hyn â lledaenu’r gair ynglŷn â’r hyn rydych yn gofyn amdano, yn ogystal â lledaenu’r gair ynglŷn â’ch grŵp. Ystyriwch yr elfennau y byddwch eu hangen i ennyn diddordeb y cyhoedd – a oes modd i bobl sy’n mynd heibio gymryd rhan yn eich stynt? Sut y byddwch yn casglu gwybodaeth am y bobl sydd â diddordeb yn eich ymgyrch a sut y byddwch yn mynd ar eu trywydd wedyn? 
  • Cysylltwch â’r cyfryngau lleol a thynnwch sylw ar y cyfryngau cymdeithasol at yr hyn y bwriadwch ei wneud. Anfonwch ddatganiad i’r wasg at bapurau lleol cyn cynnal y stynt a chynlluniwch beth fyddwch yn ei rannu ar y cyfryngau cymdeithasol, a sut. Byddwn yn cynnig hyfforddiant yn ymwneud â hyn er mwyn sicrhau y gallwch fanteisio i’r eithaf ar eich stynt. 
  • Pryd fydd eich stynt yn cael ei chynnal? Bydd y prif wrthdystiadau’n cael eu cynnal o hanner dydd ymlaen ar 6 Tachwedd, felly gallwch gynnal eich stynt yn y bore cyn y gwrthdystiad neu gallwch drefnu iddi ddigwydd ar hyd y ffordd fel rhan o’r gwrthdystiad.

Byddwn yn cynnig hyfforddiant ynghylch sut i gynnal stynt yn ystod y Diwrnod Gweithredu Byd-eang er mwyn ceisio eich tywys trwy’r dasg o gynllunio styntiau creadigol a phennu’r gwahanol elfennau y bydd angen ichi gynllunio ar eu cyfer. Bydd yr hyfforddiant yn cael ei gynnal ar 25 Awst a byddwn yn anfon e-bost atoch i roi gwybod pryd y gallwch gofrestru. Fel gyda phob cyfle hyfforddi, cadwch olwg ar ein tudalen hyfforddiant. 

2. Helpu neu gymryd rhan mewn gwrthdystiad

Mae COP26 Coalition yn gofyn i sefydliadau a rhwydweithiau helpu i gynnal gwrthdystiadau. A oes modd ichi helpu i drefnu gwrthdystiad yn eich ardal? O drefnu siaradwyr i gynllunio’r llwybr – mae yna sawl ffordd wahanol o gymryd rhan. 

Bydd maint y gwrthdystiadau hyn yn amrywio, gan ddibynnu ar eu lleoliad. Ond pa un a ydych yn sôn am 100 o bobl y tu allan i neuadd y dref neu 100,000 o bobl yn gorymdeithio trwy strydoedd Llundain, fe fydd yna negeseuon i’w cyfathrebu a phobl anhygoel i’w cyfarfod. Er mwyn eich helpu i benderfynu sut y gallwch annog cynifer o grwpiau â phosibl i gymryd rhan, darllenwch ein harweiniad ar greu cynghrair leol. 

Neu os na allwch helpu gyda’r trefniadau, beth am ymuno ar y diwrnod ac annog eich cyfeillion a’ch teulu i ddod draw hefyd? Does dim byd yn cyfleu ‘grym y bobl’ yn well na digwyddiad â chynulleidfa fawr. 

Wrth gwrs, sylweddolwn y bydd y pandemig, o bosibl, effeithio ar eich gallu neu eich dymuniad i gymryd rhan. Gwnewch beth bynnag sy’n teimlo’n fwyaf cyfforddus i chi, a chofiwch ddilyn yr holl fesurau COVID a fydd ar waith ar y diwrnod. I gael rhagor o wybodaeth am hyn, darllenwch yr adran COVID-19 a’r angen i fod yn hyblyg. 

3. Gweithredu ar y cyfryngau cymdeithasol

Mae’r cyfryngau cymdeithasol yn hollbwysig o ran cyfleu ein neges, a does dim terfyn ar ba mor greadigol y gallwch fod ar y gwahanol blatfformau. 

Gwnewch yn siŵr fod gennych gynnwys i’w rannu ar y diwrnod ei hun. Gallwn helpu yn hyn o beth, oherwydd byddwn yn creu graffigau y gallwch eu golygu a’u teilwra i weddu i’ch grŵp, yn ogystal â thestun a phostiadau enghreifftiol. Hefyd, beth am ofyn i rywun yn y grŵp bostio lluniau neu fideos byr o’r gweithredu ar eich sianeli. 

Byddwn yn trefnu camau gweithredu ar-lein, megis deisebau a thudalennau ymrwymo, y gallwch eu rhannu gyda’ch cymuned. Bydd y rhain yn canolbwyntio ar y thema hollbwysig – sef mynnu bod llywodraeth y DU yn rhoi’r gorau i gefnogi prosiectau tanwyddau ffosil. Ond os oes yna bwnc sy’n taro tant arbennig gyda chi a’ch cymuned, megis llosgydd newydd arfaethedig yn eich ardal, defnyddiwch Action Network i greu eich deiseb eich hun. 

 

Mwy o bobl = mwy o rym 
 

Rydym yn annog grwpiau i greu cynghreiriau neu ymuno â chynghreiriau yn ystod y misoedd sy’n arwain at COP. Un ffordd hollbwysig o gryfhau ein mudiad, uno â grwpiau newydd ac amrywiol, a meithrin grym yn ein cymunedau, yw trwy fynd i’r afael â gwaith trefnu lleol a meithrin cynghreiriau lleol. Hefyd, mae hi’n hollbwysig inni sicrhau y bydd ein hymgyrchoedd ym mis Tachwedd yn gynhwysol ac mor bwerus â phosibl. 

Efallai fod rhai ohonoch yn cymryd rhan eisoes mewn cynghreiriau; efallai mai megis dechrau y mae rhai eraill ohonoch. Rydym yma i gynorthwyo pawb. Darllenwch ein harweiniad ar ddod o hyd i gynghreiriaid y gallwch weithio gyda nhw

O gofio pa mor bwysig yw COP, dyma gyfle gwych i estyn llaw i grwpiau na fyddech yn cael cyfle i weithio gyda nhw fel arfer. Trwy ddefnyddio cyfiawnder hinsawdd fel ‘fframwaith’, bydd modd inni fynd ati’n rhwyddach i greu cysylltiadau rhwng ymdrechion ac ar draws grwpiau o bobl. O gofio’r effaith anghymesur y mae chwalfa’r hinsawdd yn ei chael ar ferched ledled y byd, gallwch estyn llaw i grwpiau sy’n ymgyrchu dros gyfiawnder rhywedd. Neu beth am rwydweithiau sy’n cynorthwyo ceiswyr lloches a mudwyr, o gofio sut y mae’r argyfwng hinsawdd yn peri i bobl ffoi o’u cartrefi. 

Mae clymblaid COP26 yn gweithio gyda grwpiau amrywiol i gynnal Diwrnod Gweithredu Byd-eang i Gymru yng Nghaerdydd ar 6 Tachwedd. Mwy o wybodaeth yn dod yn fuan.

 

COVID-19 a’r angen i fod yn hyblyg 

Does wybod beth fydd hanes y pandemig rhwng rŵan a mis Tachwedd. Rydym yn gobeithio y bydd modd inni fynd allan ar y strydoedd; ond os bydd cyfyngiadau llymach ar waith mewn perthynas ag ymgynnull yn y cnawd, neu os na fydd pethau’n teimlo’n ddiogel neu’n hygyrch, bydd angen inni fod yn hyblyg ac ymateb yn gyflym. 

Rydym wedi ceisio ystyried ansicrwydd a diogelwch wrth lunio’r strategaeth ymgyrchu ar gyfer mis Tachwedd. Nid yw buddsoddi ein holl adnoddau yn y dasg o anfon pawb i Glasgow yn teimlo’n iawn, a dyna pam rydym yn rhoi blaenoriaeth i weithredu ar wasgar ar draws y wlad fel rhan o’r Diwrnod Gweithredu Byd-eang. Dyma sut y bydd modd inni gael yr effaith fwyaf ac aros yn ddiogel yr un pryd. A gobeithio y bydd y dull hwn yn rhoi mwy o hyblygrwydd inni i addasu styntiau a gwrthdystiadau lleol pe bai angen. 

Mae COP26 Coalition yn gweithio’n galed i sicrhau y bydd y gwrthdystiadau – yn Glasgow a ledled y wlad – yn ddiogel ac yn hygyrch i’r rhai a fydd yn cymryd rhan ynddynt, ac y byddant yn cyd-fynd â chanllawiau rhanbarthol a chenedlaethol. Cofiwch gadw at y canllawiau ar sut i gymryd rhan ym mhob gwrthdystiad. Ac os byddwch yn cynnal eich styntiau neu eich digwyddiadau gweithredu eich hun, gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn ein canllawiau ar gynnal gweithgareddau yn y cnawd. 

Rhanwch yr tudalen hwn

Eisiau sicrhau newidCymrwch Rhan neu Rhoddwch i ni