COP: Arweiniad ar Ddefnyddio’r Cyfryngau Cymdeithasol

Mae COP26 yn gyfle hollbwysig i’r mudiad hinsawdd ddod ynghyd, mynnu cyfiawnder i’r rhai sy’n dioddef waethaf oherwydd yr argyfwng, a dwyn arweinwyr i gyfrif. Sut? Trwy godi ymwybyddiaeth, tynnu sylw at atebion angenrheidiol, a gwneud yn siŵr fod ein lleisiau’n cael eu clywed.

 

Mae’r cyfryngau cymdeithasol yn rhan bwysig o hyn, oherwydd maen nhw’n caniatáu inni siarad yn uniongyrchol â’r bobl sy’n gwneud penderfyniadau a’r cyhoedd ehangach. 

Dyma ein harweiniad ar sut allwch chi a’ch grŵp ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol cyn ac yn ystod COP, er mwyn sicrhau y gallwch ymgyrchu mor effeithiol â phosibl.

Paratoi ar gyfer COP 

Os nad ydych yn teimlo’n ddigon hyderus i ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol, beth am chwilio am rywun yn eich grwpiau, neu recriwtio gwirfoddolwr, i reoli eich sianeli? Mae yna ddigonedd o bobl sy’n awyddus i ddod o hyd i ffordd o ddefnyddio’u sgiliau er mwyn gweithredu dros yr hinsawdd, ond mae hi’n anodd gwybod ble i ddechrau - efallai mai chi yw’r union beth y maen nhw wedi bod yn chwilio amdano. 

I recriwtio rhywun i redeg eich cyfrifon cyfryngau cymdeithasol, gallwch wneud y canlynol: 

 1. Rhyddhau neges ar eich tudalennau cyfryngau cymdeithasol, ar eich gwefan neu ymhlith aelodau eich grŵp yn dweud eich bod yn chwilio am Wirfoddolwr y Cyfryngau Cymdeithasol. 
 2. Yn ddelfrydol, bydd eich gwirfoddolwr yn meddu ar y canlynol:
  • peth profiad o redeg cyfrifon cyfryngau cymdeithasol
  • sgiliau ysgrifennu da
  • diddordeb yn y mudiad amgylcheddol
 3. Gwneud yn siŵr eich bod yn cynnal cyfrineiriau a mynediad gweinyddol at eich tudalennau cyfryngau cymdeithasol rhag ofn i’ch gwirfoddolwr benderfynu symud yn ei flaen.

 

Sut ddylen ni ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol yn ystod y Diwrnod Gweithredu Byd-eang? 

Ar 6 Tachwedd bydd grwpiau ac ymgyrchwyr ledled y byd yn cymryd camau er mwyn mynnu bod llywodraethau a chorfforaethau’n cyfyngu’r tymheredd byd-eang i 1.5°C. 

Ni waeth sut fyddwch yn cymryd rhan ran, fe fyddwch yn dymuno lledaenu’r gair ar hyd ac ar led. Po fwyaf o bobl a wêl y camau a gymerwch, po fwyaf fydd effaith y camau hynny, ac fe fyddan nhw’n ysgogi mwy o bobl i gefnogi ac ymuno â’n rhwydwaith a’r mudiad ehangach. 

Dyma sut allwch chi ledaenu’r gair trwy ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol: 

 • Wrth gynllunio’r hyn rydych am ei wneud, meddyliwch beth hoffech chi ei bostio ar y cyfryngau cymdeithasol ar 6 Tachwedd. Gallwch baratoi rhywfaint o’r testun ymlaen llaw. Meddyliwch beth fydd yn creu delwedd wych, a gwnewch yn siŵr y bydd rhywun yn eich grŵp wrth law i fonitro eich cyfrifon cyfryngau cymdeithasol, ac i bostio ar y diwrnod ei hun. 
 • Tynnwch luniau drwy gydol y diwrnod a rhannwch nhw ar eich proffiliau cyfryngau cymdeithasol, gan esbonio’r hyn mae eich grŵp yn ei wneud a’r pethau rydym yn mynnu eu cael yng nghyswllt COP26. 
 • Os oes modd, ffilmiwch fideo a’i rannu ar eich proffiliau er mwyn rhoi cipolwg i’ch dilynwyr ar yr awyrgylch. Gallwch naill ai gyfweld aelodau o’ch grwpiau neu ddogfennu’r digwyddiadau o’r cyrion. Cliciwch yma i gael awgrymiadau ynglŷn â thynnu lluniau a ffilmio fideos.
 • Ymunwch â’r trafodaethau ar yr hashnodau #COP26, #COP26Glasgow neu #ClimateTalks. Yna, bydd mwy o bobl ar y cyfryngau cymdeithasol sy’n ymddiddori yn COP26 yn gallu gweld eich postiadau, a bydd mwy fyth o bobl yn dod yn ymwybodol o’r mater.
 • Hefyd, byddwn yn rhannu delweddau y gallwch eu rhannu ar y cyfryngau cymdeithasol, ynghyd â phostiadau enghreifftiol ar gyfer y diwrnod. 

Cewch ragor o wybodaeth am y Diwrnod Gweithredu Byd-eang a sut i gymryd rhan yma.  

 

Sut ddylwn i ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i dynnu sylw at COP26?

Yn ogystal â defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol yn ystod y Diwrnod Gweithredu Byd-eang, gallwch ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol yn y cyfnod sy’n arwain at COP er mwyn tynnu sylw at yr angen i weithredu dros yr hinsawdd. 

Trwy ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol yn y cyfnod sy’n arwain at COP, gallwch wneud y canlynol: 

 • Cyflwyno COP i’r cyhoedd, gan bwysleisio bod hwn yn gyfle i newid 
 • Dangos y cysylltiad rhwng yr hinsawdd a chyfiawnder cymdeithasol 
 • Tynnu sylw at atebion hinsawdd a meithrin cefnogaeth ar gyfer ein gofynion hollbwysig i’r llywodraeth. Cewch ragor o wybodaeth am ein gofynion i’r llywodraeth yma
 • Ysbrydoli pobl i weithredu, a’u hannog i gymryd rhan yn y mudiad.  

Ymhellach, bydd defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol yn y cyfnod sy’n arwain at COP o fudd i’ch ymgyrchu lleol. Os ydych, er enghraifft, wedi bod yn ceisio ennyn sylw cynghorydd lleol, dyma gyfle da o bosibl i anfon trydar ato - beth am ei wahodd i’ch ymgyrch? Hefyd, efallai y bydd pobl leol yn gweld eich cyfryngau cymdeithasol ac yn penderfynu dod draw neu fynd i gyfarfod nesaf eich grŵp - felly cofiwch nodi’n glir sut all pobl gysylltu â chi a chadwch olwg ar eich negeseuon uniongyrchol yn ogystal â’ch negeseuon e-bost. 

Cofiwch, mae hi’n bwysig gwneud yn siŵr fod eich postiadau’n hawdd eu deall er mwyn i gynifer o bobl â phosibl allu cymryd rhan. Ysgrifennwch fel pe bai eich cynulleidfa’n gwybod fawr ddim am COP26 neu gyfiawnder cymdeithasol, ac esboniwch y pynciau hyn cyn i’r trafodaethau gael eu cynnal. 

Os hoffech ddysgu mwy am y cysylltiad rhwng yr hinsawdd a chyfiawnder cymdeithasol, cliciwch yma.  

 

Beth ddylwn i ei bostio? 

Hysbyswch ac ysbrydolwch y cyhoedd 

 • Esboniwch pam mae COP yn gyfle i newid, a pham mae gwir angen y newid hwnnw. I wneud hyn, gallwch nodi realiti’r argyfwng hinsawdd - h.y. trwy gyfeirio at ddigwyddiadau cyfredol fel tywydd eithafol - a’r atebion posibl, fel rhoi’r gorau i echdynnu tanwydd ffosil. Dyma enghraifft
 • Rhannwch newyddion ac erthyglau’n ymwneud â COP, materion yr hinsawdd a chyfiawnder cymdeithasol. Cofiwch ychwanegu eich dealltwriaeth eich hun er mwyn dangos eich arbenigedd a hysbysu mwy fyth ar eich dilynwyr. Dyma enghraifft  

Rhowch bwysau ar y bobl sy’n gwneud penderfyniadau 

 • Tynnwch sylw at ragrith y llywodraeth y DU yng nghyswllt y trafodaethau hinsawdd trwy rannu newyddion a diweddariadau’n ymwneud â’i haddewidion hinsawdd a’r realiti - fel ymrwymiadau i ddefnyddio ynni adnewyddadwy er gwaethaf y cynlluniau i agor pwll glo newydd yn Cymbria. Dyma enghraifft.  
 • Beth am dagio Boris Johnson, Alok Sharma a phobl hollbwysig eraill fel eich AS lleol, yn eich postiadau er mwyn cyfeirio cwestiynau’n uniongyrchol atyn nhw a rhoi mwy o bwysau arnyn nhw. 

Anogwch bobl i weithredu 

 • Er bod angen tynnu sylw at beryglon yr argyfwng hinsawdd, rhaid inni hefyd ddangos yn glir i’r cyhoedd fod gennym gyfle i wneud gwahaniaeth gwirioneddol, er mwyn iddyn nhw deimlo bod ganddyn nhw’r grym i weithredu. 
 • Rhannwch ddeisebau’n ymwneud â’ch ymgyrchoedd eich hun, neu ddeisebau Cyfeillion y Ddaear yn ymwneud â COP, er mwyn rhoi cyfle rhwydd a chyflym i’r cyhoedd weithredu. 
 • Rhannwch ddolenni sy’n arwain at dudalennau ymaelodi eich grŵp lle nodir manylion am eich cynlluniau i ymgyrchu yn ystod COP, a rhowch wybod i bobl sut allan nhw gymryd rhan. 
 • Dangoswch pa gamau mae eich grŵp yn eu cymryd yng nghyswllt COP er mwyn ysbrydoli eraill i weithredu. Gall hyn fod ar ffurf lluniau o’ch grŵp, fideo, neu bostiad syml yn nodi’r hyn rydych am ei wneud. 

Ymunwch â’r drafodaeth ehangach 

 • Defnyddiwch yr hashnodau #COP26, #COP26Glasgow neu #ClimateTalks i weld beth mae pobl eraill yn ei bostio ynglŷn â COP ar Twitter, ac yna atebwch gyda’ch sylwadau eich hun er mwyn helpu’r drafodaeth i ddatblygu. Dyma ffordd wych o gyflwyno eich neges gerbron pobl newydd a dysgu gan eich cymuned.

 

Pa sianeli ddylwn i eu defnyddio? 

Rydym yn argymell eich bod yn defnyddio Twitter fel eich prif sianel ar gyfer yr ymgyrch hon, oherwydd dyma’r platfform gorau ar gyfer cysylltu â’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau a’r bobl nad ydyn nhw eisoes yn ymwybodol o’ch grŵp. 

Os yw eich grŵp wedi ennill ei blwyf ac yn fwy hyderus ar sianeli eraill, mae croeso ichi ganolbwyntio ar eich cryfderau a defnyddio Facebook neu Instagram. 

 

Hyfforddiant 

Os hoffech ddysgu mwy am y cyfryngau cymdeithasol a sut i’w defnyddio i ledaenu’r gair ynglŷn â’ch ymgyrchoedd COP26, gallwch ymuno â’n sesiwn hyfforddi ar-lein ar 7 Medi. Mae’r sesiwn hon ar gyfer aelodau grwpiau sy’n mynd ati ar hyn o bryd i reoli sianeli cyfryngau cymdeithasol eu grŵp. Cliciwch yma i gael rhagor o fanylion ac i gofrestru. 

 

  
Defnyddio’r Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer y Diwrnod Gweithredu Byd-eang 

 Yn ystod y Diwrnod Gweithredu Byd-eang, defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol yw un o’r ffyrdd gorau o dynnu sylw at eich gweithredu a’i wneud yn fwy pwerus. 

Rhan o’r sail resymegol sydd wrth wraidd unrhyw weithredu yw sicrhau bod y gweithredu hwnnw’n cael ei weld - byddwch yn ychwanegu at leisiau o amgylch y byd sy’n galw’n daer am weithredu. Os nad ewch ati i dynnu sylw at eich gweithredu, dim ond i ryw le y bydd eich llais yn cyrraedd. 

Trwy ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol yn effeithiol, byddwch yn dangos cefnogaeth eich grwpiau i weithredu go iawn, yn ogystal â dangos y gwrthwynebiad yn eich ardal. Os gallwch gysylltu eich defnydd o’r cyfryngau cymdeithasol ag un o’ch ymgyrchoedd cyfredol, efallai y bydd modd ichi fanteisio ar y cyfle a rhoi mwy o bwysau ar eich AS neu eich cyngor. Efallai y bydd eich papur newydd lleol yn rhoi sylw i’ch gweithredu, neu efallai y cewch ddilynwyr newydd - efallai y bydd hyn yn arwain at gynyddu aelodau eich grŵp, ac o’r herwydd efallai y bydd mwy o bobl yn cymryd rhan yn y gweithredu… 

 

Trwy ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol ar ddiwrnod y gweithredu, bydd modd ichi: 

 • Helpu i ddangos pa mor gryf yw cefnogaeth y byd i atebion hinsawdd gwirioneddol a chyfiawn 
 • Rhoi pwysau ar y rhai sy’n gwneud penderfyniadau, yn lleol neu’n genedlaethol 
 • Dangos y dymuniad i newid pethau yn eich ardal, gan gymell eraill i gymryd rhan. 

SUT   

Dirprwyo! 
Os nad ydych yn ddigon hyderus i ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol, ac os nad ydych yn gwybod y gwahaniaeth rhwng TikTok a Twitter, peidiwch â phoeni - dw innau ddim yn ‘dallt y dalltings’ chwaith! Y peth gorau i’w wneud yw dod o hyd i rywun sydd yn deall. 

Efallai y byddai’n ddefnyddiol i’ch grŵp gael unigolyn penodol i ddelio â’r cyfryngau cymdeithasol. Mae hyn yn golygu y bydd yr unigolyn hwnnw, ar y diwrnod, yn gwybod mai ei gyfrifoldebau ef fydd monitro eich cyfrifon cyfryngau cymdeithasol, a thynnu lluniau a ffilmio fideos i greu’r cynnwys - a rhoi’r cynnwys hwnnw ar y cyfryngau cymdeithasol. Mae’r math hwn o ddirprwyo yn ddefnyddiol iawn, oherwydd bydd yn lleihau’r pwysau ar aelodau eraill y grŵp ac yn ei gwneud hi’n fwy tebygol y bydd y cyfryngau cymdeithasol yn cael sylw haeddiannol. 

Os na fydd unrhyw aelod o’ch grŵp yn teimlo’n ddigon hyderus i ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol, beth am ystyried recriwtio gwirfoddolwr sy’n gyfforddus gyda’r ‘Gram’ (sef ‘Instagram’ rhyngoch chi a fi!). Mae yna ddigonedd o bobl sy’n awyddus i ddod o hyd i ffordd o ddefnyddio’u sgiliau er mwyn gweithredu dros yr hinsawdd, ond mae hi’n anodd gwybod ble i ddechrau - efallai mai chi yw’r union beth y maen nhw wedi bod yn chwilio amdano. 

Os na fydd modd ichi recriwtio rhywun i helpu, cymerwch gipolwg ar ein harweiniad ar sut i ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol a chadwch olwg am ein hyfforddiant Cyflwyniad i’r Cyfryngau Cymdeithasol. Gyda pheth ymarfer, siawns na fyddwch yn giamstar ar bethau erbyn COP ym mis Tachwedd! 

Paratoi 

 • ewch ati i ymgynefino â’ch adnoddau 
 • cymerwch ran mewn hyfforddiant 
 • cynlluniwch eich cynnwys ymlaen llaw 

Os nad ydych yn gyfforddus â’r cyfryngau cymdeithasol (neu hyd yn oed os ydych yn hen law ar bethau), efallai y byddai’n syniad da ichi fynd ati ymlaen llaw i gynllunio’r hyn rydych am ei bostio yn hytrach nag aros am fflach o ysbrydoliaeth ar y diwrnod.
  
Gallwch baratoi ar gyfer y Diwrnod Gweithredu Byd-eang trwy ymgynefino â’n negeseuon a’n trydariadau enghreifftiol. Dylai’r rhain helpu i gynnig trydariadau cyffredin y gallwch eu defnyddio. Rydym yn cynnal hyfforddiant yn ymwneud â defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol yn ystod COP - gallwch gofrestru ar ei gyfer yma. Yn ddelfrydol, byddwch hefyd yn rhannu cynnwys cyn i COP ddechrau (mwy am hyn yn nes ymlaen) er mwyn i’ch dilynwyr wybod eisoes fod COP ar ddod ac y byddwch yn ymgyrchu yn ystod y cyfnod. 

Gorau arf, arf cynllunio: gallwch hefyd gynllunio rhywfaint o’r cynnwys y byddwch yn ei gasglu ar y diwrnod. A oes gennych aelod sy’n gallu cyfleu pethau mewn modd trawiadol a chryno ac sydd wrth ei fodd o flaen camera? Beth am gynllunio cyfweliad byr gydag ef (hyd at 2 funud). Os bydd yna adeg dyngedfennol yn eich gwrthdystiad, cofiwch baratoi ar gyfer tynnu lluniau a ffilmio fideos. Ydych chi wedi bod yn gweithio gydag aelod allweddol o’r cyngor sy’n awyddus i’ch gweld yn gweithredu? Neu ydych chi wedi bod yn rhoi pwysau ar eich AS? Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod sut i’w tagio yn ystod y gweithredu. Ac os byddwch o gwmpas eich pethau o ddifrif, fe fyddwch yn eu tagio cyn i’r gweithredu ddechrau ac yn eu gwahodd i ymuno â chi. Seren aur i chi os gwnân nhw ddod draw ac os cewch lun ohonyn nhw. 

Mynd â’r maen i’r wal! 

 • Mae hi’n amser ichi roi eich cynllun ar waith, mae pethau’n mynd i weithio’n fel watsh. 
 • Peidiwch ag anghofio’r camau dilynol. Os bydd rhywun yn dechrau eich dilyn chi, cofiwch eu dilyn hwythau; os bydd rhywun yn anfon neges atoch chi, cofiwch anfon neges yn ôl ac ati. 

Nodwch yn glir beth fydd camau nesaf eich grŵp. Pryd fydd eich cyfarfod neu eich digwyddiad nesaf yn cael ei gynnal? Beth fyddwch yn ei wneud? Sut all pobl gymryd rhan? 

Rhanwch yr tudalen hwn

Eisiau sicrhau newidCymrwch Rhan neu Rhoddwch i ni