Pam yr oedi?

[Rhan o adroddiad Cyfeillion y Ddaear Cymru]

Rydym wedi bod yma o'r blaen - gan bendroni ynghylch cyndynrwydd Llywodraeth Cymru i wneud rhywbeth synhwyrol, ar gost isel, fydde'n lleihau traffic yn symud trwy twneli Brynglas yn sylweddol.  

Y tro yma, datgelodd cyfres o ymholiadau Rhyddid Gwybodaeth gan Gyfeillion y Ddaear Cymru nad oedd yr un dirwy wedi'i osod ar bobl a or-yrrodd ar yr M4 yng nghyffiniau Casnewydd. Dros gyfnod o chwe mlyedd, o 2010 i 2015, cofnodwyd 16,062 o droseddau gor-yrru gan Heddlu De Cymru* ar y rhan o'r M4 yn ardal Casnewydd sydd â chamerâu cyflymder cyfartaledd.  

Mynnu y mae Llywodraeth Cymru bod y camerâu wedi'u gosod "er mwyn gwell ddealltwriaeth o effeithiolrwydd y camerau terfnyau cyflymder yn gwella diogelwch a llif traffic cyn ac ar ôl eu gosod", yn ystod cyfnod a ddisgrifir fel "cyfnod cychwynnol arbrofol". 

Dwi wedi ysgrifennu at Lywodraeth Cymru gan ofyn am eu hasesiad o effeithiolrwydd y camerâu.  

Ond mae'n codi cwestiwn diddorol - os buodd miloedd ar filoedd o bobl yn troseddu heb ddirwy, a fydd y gwybodaeth a gesglir yn wirioneddol ddefnyddiol? 

Ac mae cyfnod 'arbrofol' o chwe mlynedd yn edrych yn eithriadol o hir wrth ei gymharu â'r amser y honnir y bydd yn cymryd i adeiladu M4 newydd. Yn ôl Llywodraeth Cymru, pedair mlynedd yn unig fydd cyfnod adeiladu traffordd 15-milltir, £2 biliwn.  

Ydy hi'n bosib taw - yn yr un modd â'r cynllun di-gost i leihau trafnidiaeth trwy dwneli Brynglas gan 5% - nid oes gwir eisiau ar Lywodraeth Cymru leddfu tagfeydd traffic ar yr M4? Ydy hi'n bosib bod Llywodraeth Cymru yn pallu gwella llif traffic er mwyn adfer ei hachos dila dros ddifetha glastiroedd Gwent?

Am y tro, bwriad Llywodraeth Cymru yw i ganiatau i bobl or-yrru am gyfnod, cyn bwrw ati â'r dirwyon. Achos dyw cyfnod 6-mlynedd o ganiatâd i or-yrru yn ddigon i rai. 

 

*Heddlu De Cymru yw'r awdurdod priodol am yr ymholiad Rhyddid Gwybodaeth yma

Rhanwch yr tudalen hwn

Tumblr Facebook Twitter Email Addthis
Eisiau sicrhau newidCymrwch Rhan neu Rhoddwch i ni