Cynghorau Cymru yn buddsoddi dros £600 miliwn yn y diwydiant ffracio

Mae cynghorau Cymru yn buddsoddi dros £600 miliwn mewn cwmnïau ffracio trwy eu rheolaeth o gronfeydd pensiwn llywodraeth leol, yn ôl data newydd a ryddhawyd ar 3 Medi 2018 (gweler y tabl isod).

Daw’r newyddion wrth i’r diwydiant ffracio baratoi i ffracio am nwy am y tro cyntaf ers saith mlynedd yn y DU.

Yng Nghymru, mae moratoriwm ar ffracio ac mae Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd yn ymgynghori ar eu safbwynt arfaethedig i beidio â chaniatáu unrhyw drwyddedau ffracio newydd yng Nghymru pan ddatganolir y grym dros y trwyddedau hyn i Gymru ym mis Hydref. Fodd bynnag, mae ymchwil newydd yn datgelu bod cynghorau yng Nghymru yn parhau i arolygu cronfeydd pensiwn sy’n buddsoddi’n drwm mewn cwmnïau sydd â gweithrediadau ffracio enfawr yn fyd-eang.

Mae cwmnïau y mae cynghorau yng Nghymru yn buddsoddi ynddynt yn ffracio yn yr Ariannin, UDA, Canada, Awstralia, Tsieina ac Oman. Mae’r cwmnïau dan sylw yn cynnwys BP a Royal Dutch Shell. Mae BP wedi dweud nad yw’n ffracio yn y DU, i osgoi’r ‘math anghywir o sylw’ ond mae ganddo weithrediadau ffracio enfawr dramor.

Mae’r adroddiad newydd, ‘Divest Fracking; how UK councils are banking on dirty gas’, yn datgelu bod:

  • Cynghorau yng Nghymru yn buddsoddi £600, 421, 640 mewn cwmnïau ffracio.
  • Gwent Fwyaf (Torfaen) a Dyfed yw’r cronfeydd pensiwn llywodraeth lleol yng Nghymru sydd â’r buddsoddiad uchaf mewn cwmnïau ffracio. Mae Gwent Fwyaf a Dyfed yn buddsoddi £149,930,309 a £130,721,187 mewn cwmnïau ffracio, yn ôl eu trefn.

Mae’r buddsoddiadau cronfa bensiwn yn ymddangos fel petaent yn mynd yn hollol groes i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, sy’n gosod gofyniad ar gyrff cyhoeddus yng Nghymru i ystyried datblygiad amgylcheddol a chynaliadwy ym mhob penderfyniad a wnânt. Mae’r Ddeddf hon yn ymdrechu i ddiogelu cenedlaethau’r dyfodol rhag effeithiau dinistriol newid hinsawdd ac mae’r awdurdodau lleol yn atebol iddo.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyfeillion y Ddaear Cymru, Bleddyn Lake:

“Ar union yr un pryd â phan mae Llywodraeth Cymru yn cyflwyno cynnig i ddarfod unrhyw ragolwg o ffracio yng Nghymru i bob pwrpas, mae’r newyddion bod Cronfeydd Pensiwn Awdurdodau Lleol yng Nghymru yn buddsoddi arian mewn cwmnïau sy’n parhau i ffracio mewn gwledydd eraill o amgylch y byd yn ddychrynllyd.”

“Mae digwyddiadau tywydd eithafol ledled y byd yn dangos bod newid hinsawdd yn dechrau cael effaith go iawn, felly rhaid i ni wneud popeth o fewn ein gallu i leihau allyriadau ein hinsawdd. Mae’r cwmnïau tanwydd ffosil mawrion hyn yn parhau â’u hagwedd busnes yn ôl yr arfer, gan ein gwthio ni hyd yn oed yn agosach at newid hinsawdd y tu hwnt i reolaeth.”

“Ni fydd cynghorau Cymru yn wynebu ceisiadau ffracio yn eu hardaloedd nhw pan fydd y gwaharddiad ar ffracio yn dod i rym yng Nghymru, felly ni ddylent wneud elw o ffracio yng ngerddi cefn pobl eraill. Mae angen i ni weld ymrwymiad clir ganddynt i dynnu’r holl fuddsoddiadau, uniongyrchol neu anuniongyrchol, o gwmnïau tanwydd ffosil.”

 

Meddai Gareth Ludkin, ymgyrchwr dadfuddsoddi lleol o Fossil Free Cymru:

“Mae’n warthus bod cynghorau yng Nghymru yn buddsoddi cronfeydd pensiwn lleol yn y diwydiant ffracio. Mae cwmnïau ffracio wedi’u cysylltu â cham-drin hawliau dynol ac maent yn niweidiol i gymunedau a thirluniau lleol ledled y byd.”

“Mae ffracio hefyd yn agor terfyn newydd o danwyddau ffosil na allwn fforddio eu llosgi os ydym am osgoi newid hinsawdd catastroffig. Rhaid i’n cynghorau wneud safiad yn erbyn ffracio a rhoi’r gorau i gefnogi’r diwydiant peryglus hwn drwy eu buddsoddiadau.”

 

Ychwanegodd Sakina Sheikh, ymgyrchwr dadfuddsoddi gyda Platform:

“Mae’r tanau dinistriol a’r tymereddau uchaf yr haf hwn wedi dod ag effeithiau newid hinsawdd yn agosach atom i gyd. Ni all cymunedau lleol nac ein hinsawdd fforddio i’r diwydiant ffracio ennill. Mae ein cynghorau yn darparu cefnogaeth ddyddiol i’r ffracwyr, mae’n bryd rhoi’r gorau iddi. Mae’n amser dadfuddsoddi o danwyddau ffosil.”

 

Rhyddhawyd y data gan Platform, Cyfeillion y Ddaear a 350.org. Mae’n rhestru’r cronfeydd pensiwn a reolir gan gynghorau yn y DU yn ôl eu buddsoddiad mewn cwmnïau sy’n ymwneud â ffracio.

Ym mis Mawrth 2018, pleidleisiodd cyngor Sir Fynwy yn unfrydol dros gynnig a oedd yn gofyn i Gronfa Bensiwn Gwent Fwyaf (Torfaen) ddadfuddsoddi o gwmnïau tanwydd ffosil. Mae cyngor Sir Fynwy yn defnyddio Cronfa Bensiwn Gwent Fwyaf ond rheolir y Gronfa gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, sydd â rheolaeth dros benderfynu a ddylai’r Gronfa ddadfudsoddi o arferion.

 

Mae ymrwymiadau dadfuddsoddi llawn wedi cael eu gwneud gan ddwy gronfa bensiwn llywodraeth leol yn y DU hyd yn hyn, gyda phump arall yn gwneud ymrwymiadau rhannol. Mae’r ymgyrch i ddadfuddsoddi pensiynau llywodraeth leol wedi cael cefnogaeth gan Unison a’r TUC. Yn ychwanegol at y ddadl foesegol dros ddadfuddsoddi, bellach ceir dadl ariannol dros ddadfuddsoddi i amddiffyn pensiynau pobl; dadleuir y bydd asedau tanwyddau ffosil yn gostwng yn eu gwerth oherwydd cynnydd mewn technolegau effeithiolrwydd ynni a phŵer adnewyddadwy a deddfwriaeth hinsawdd gryfach.

 

Gweler y tabl o gronfeydd pensiwn llywodraethau leol yng Nghymru a’u buddsoddiadau mewn cwmnïau ffracio isod. I weld y data llawn ar gyfer holl gronfeydd pensiwn llywodraeth leol y DU ac am ragor o wybodaeth, ewch i: gofossilfree.org/uk/divest-fracking

 

Cronfa Bensiwn Llywodraeth Leol

Cyfanswm y Gronfa (£)

Buddsoddiadau Tanwydd Ffosil (£)

Buddsoddiadau ffracio (£)

Cronfa Bensiwn Caerdydd a Bro Morgannwg

1,601,270,687

86,367,270

45,287,802.34

Cronfa Bensiwn Dinas a Sir Abertawe

1,852,775,000

134,173,900

73,795,645.00

Cronfa Bensiwn Clwyd

1,380,322,000

20,282,600

11,155,430.00

Cronfa Bensiwn Dyfed

2,385,496,536

196,560,497

130,721,187.09

Cronfa Bensiwn Cyngor Gwynedd

1,864,232,862

94,271,179

51,849,148.62

Cronfa Bensiwn Rhondda Cynon Taf

3,004,479,000

222,983,200

122,640,760.00

Cronfa Bensiwn Torfaen (Gwent Fwyaf)

2,700,194,120

245,856,816

149,930,309.43

Cronfa Bensiwn Cyngor Sir Powys

594,162,272

27,347,923

15,041,357.40

Cyfanswm

15,382,932,477

1,027,843,384

600,421,639.88

 

 

 

Rhanwch yr tudalen hwn

Eisiau sicrhau newidCymrwch Rhan neu Rhoddwch i ni