9 Ffordd Dyddiol I Leihau Eich Gwastraff

Mae gwastraff yn wastraff! Ni gyd yn gwybod am y pethau bychain gallwn eu gwneud i gynorthwyo’r amgylchedd. Mae hyn yn cynnwys diffodd y goleuadau a throi’r gwres i lawr ac yn y blaen. Ond beth am y cyfanswm o wastraff a grëwn? Mae ailgylchu yn dda ond mae pethau bob dydd, ac arferion defnyddiwr, y gallwn eu newid yn hawdd a fydd yn cael effaith hirdymor ar leihau’r cyfanswm o wastraff ac ailgylchu a grëwn yn bersonol.

1. Buddsoddwch mewn potel ddŵr gyfeillgar y gellir ei hailddefnyddio

Syml ynte? Os nad ydych wedi symud ymlaen at y botel ddŵr y gellir ei hailddefnyddio, beth sydd yn eich rhwystro? Mae dewis mawr o boteli nawr, felly mae’r un ddelfrydol yno ar eich cyfer yn rhywle! Cariwch un rhag ofn, ac ni fydd raid i chi brynu potel ddŵr eto.

2. A myg thermal y gellir ei ailddefnyddio hefyd – ar gyfer y pethau poeth.

Yn anffodus, nid yw’r rhan fwyaf o gwpanau coffi a ddefnyddir unwaith yn cael eu hailgylchu! Mae hyn yn beth gwael! Gellir osgoi hyn drwy fynd â myg thermo, neu gwpan goffi y gellir ei hailddefnyddio i’ch caffi lleol. Mae gen i ddwy - un yn y gwaith ac un adref/pan dwi ar grwydr. Felly hyd yn oed os ydych eisiau’r gic gaffein annisgwyl yna, gallwch ei chael heb deimlo’n euog.

Source: https://twitter.com/BRoomcardiff

3. Siopwch yn lleol ac osgoi plastig

Cyfnewidiwch lysiau wedi’u pecynnu am lysiau rhydd. Osgowch eu rhoi yn y bagiau plastig tenau y cewch am ddim hefyd. Yn hytrach, dewiswch fag papur, neu ddim un o gwbl. Mae’r rhan fwyaf o lysiau yn ddigon cadarn. Peidiwch ag anghofio mynd â’ch bag cynfas. Pan nad yw’n glawio (anaml iawn mae hynny’n digwydd yng Nghymru), rwy’n mynd â bocs cardbord bas i’r siop groser a’i gario adref. Mae’n wych os oes gennych siop yn agos i adref!

4. Peidiwch â chwysu chwartiau

Mae aerosolau yn hunllef. Nid yw diaroglyddion rholio yn llawer gwell, ond beth mae unigolyn chwyslyd i fod i’w wneud? Mae ychydig o gynnyrch ecogyfeillgar ar gael, ac mae rhai yn gweithio ond eraill ddim cystal. Mae bron bob un yn blastig. Gallwch brynu diaroglyddion da iawn nawr sy’n dod mewn jariau bach. Gallwch eu dychwelyd i gael eu hailddefnyddio, neu farrau sy’n noeth. Mae’r rhain wedi eu profi gan yr unigolyn mwyaf chwyslyd yn y gampfa. Dewch o hyd i un sy’n addas i chi.

5. Seboni.

Does dim byd yn well na sebon. Taflwch y glanhawyr llaw plastig y gellir eu defnyddio unwaith yn unig! OS GWELWCH YN DDA! Tra rydych wrthi, cyfnewidiwch eich gel cawod i sebon sydd ag arogl da. Pam na wnewch chi hefyd roi cynnig ar far siampŵ heb blastig? Yn syth, mae eich ystafell ymolchi wedi ei gweddnewid o fynwent llawn poteli plastig hanner gwag i le sy’n rhydd o wastraff! A dyna ni!

Source:Alaffia GoodSoap Bars

6. Dannedd gwyrdd

Mae brwshys dannedd confensiynol na ellir eu hailgylchu yn hunllef. Y tro nesaf rydych eisiau un newydd, uwchraddiwch i frwsh bambŵ bioddiraddadwy. O bosib, hwn yw’r hoff beth rwyf wedi’i wneud i leihau fy ngwastraff sbwriel tirlenwi. Gallwch hefyd gael tabiau danheddog plastig ailgylchadwy, neu gallwch wneud un eich hun yn hytrach na thiwbiau. Nid wyf yn teimlo’n euog bellach wrth frwsio fy nannedd. Hunanol a dweud y gwir. Dalier sylw: ni fydd yn troi eich dannedd yn wyrdd. Rwy’n addo.


Source: http://www.sumboom.com

7. Eilliwch y gwastraff

Dewiswch beidio â phrynu raseli tafladwy. Ewch am un lle gallwch newid y pennau yn unig. Os ydych yn teimlo’n gyfoethog prynwch un dur gloyw. Prynwch gwyr (sy’n eco-gyfeillgar!). Neu byddwch yn rhydd a thyfu eich blew! Beth bynnag a wnewch, mae’n well na raseli tafladwy.

8. Gallwch fod yn ecoryfelwr. Period.

Nid oes neb yn mwynhau’r adeg honno o’r mis, ond mae ffordd i deimlo ychydig yn well amdano drwy ffarwelio â thamponau a phadiau sy’n mynd yn syth i’r gladdfa sbwriel (neu’n anffodus yn cael eu rhoi i lawr y toiled weithiau!). Drwy gyfnewid am gwpan fisglwyfol, byddwch yn arbed llawer o arian yn yr hirdymor wrth beidio â phrynu cynnyrch drud bob mis. Mae’n llawer gwell ar gyfer y blaned. Neu pam na wnewch chi geisio prynu panty liners bambŵ (’ydi, mae'n bodoli!). Mae’n cymryd amser i ddod i arfer â nhw. Gall ymddangos yn drafferthus i ddechrau, ond pam na wnewch chi roi cynnig arni? Gall fod y peth delfrydol i chi!

9. Gwrthodwch neu lleihewch eich defnydd o gig a chynnyrch llaeth

Gan ddod gan hoffwr cig sy’n cyfaddef hynny (mae’n ddrwg gen i!), rwy’n ei chael hi’n anodd iawn bod yn fegan 100%. Yn hytrach, rwyf wedi gwneud ychydig o gynnydd tuag at ddiet mwy cynaliadwy, gan osgoi cig coch, llaeth, iogwrt, wyau, pysgod, a bwyta cymaint o brydau fegan neu lysieuol â phosibl. Rwy’n addo i chi, os ydych fel fi, mae’n mynd yn haws. Mae bwyta llai o gig yn golygu prynu llai o blastig a phecynnu. Mae’n golygu bod yn fwy cyfeillgar i anifeiliaid a’r amgylchedd. Mae’n mynd yn llawer haws y dyddiau hyn gyda bwytai yn ymestyn eu bwydlenni llysieuol. Mae siopau yn gwerthu mwy o bethau gwahanol yn hytrach na chig a llaeth...

Rwy’n dal i feddwl am ryw fath o air am hyn yn hytrach na #FeganDrwg

Gan Ffion Matthews,


Rhanwch yr tudalen hwn

Eisiau sicrhau newidCymrwch Rhan neu Rhoddwch i ni