10 syniad i wella’n llesiant ni

 

 

Mae llywodraeth leol yn chwarae rhan fawr yn ein bywydau a'n hamgylchedd - yn darparu gwasanaethau cyhoeddus hanfodol o addysg i wastraff, ac yn gwneud penderfyniadau ar gynllunio a datblygu ein cymunedau. 

 

 

 

Etholiadau llywodraeth leol mis Mai yw’r cyntaf yng Nghymru ers i Ddeddf arloesol Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol ddod i rym. Dyma gyfle cyffrous i gynghorau edrych o'r newydd ar yr hyn maent yn ei wneud, ac ystyried sut y gallant hwy a’u partneriaid wella eu hardal ar gyfer ein lles cymdeithasol, economaidd, diwylliannol ac amgylcheddol, a helpu i lunio dyfodol cynaliadwy.

Yng Nghyfeillion y Ddaear rydym am weld amgylchedd iach sy'n rhoi bywyd llewyrchus i genedlaethau'r presennol a'r dyfodol.

Felly os byddwch yn mynd i gyfarfod hysting, yn trefnu eich cyfarfod eich hun, neu os oes ymgeisydd yn cnocio ar eich drws, gwnewch yn siŵr eich bod yn gofyn y cwestiynau hyn rydym wedi’i llunio yn seiliedig ar yr hyn hoffem ei weld ar gyfer llesiant Cymru yn y dyfodol.

 

  1. Wnewch chi ymrwymo i ddod yn gyngor di-danwydd ffosil erbyn 2025?

 

  1. Ydych chi’n cefnogi rhoi’r gorau i fuddsoddi cronfeydd pensiwn awdurdod lleol mewn cwmnïau tanwydd ffosil?

 

  1. A fyddech yn cytuno i gyflwyno asesiadau carbon o gyllidebau a phrosiectau mawr awdurdodau lleol, a chyflwyno cyllideb garbon 5 mlynedd?

 

  1. Ydych yn barod i ddefnyddio cynlluniau ariannu a phwerau benthyca i ddatblygu rhaglen i wneud cartrefi oer yn ynni effeithlon?

 

  1. Wnewch chi gefnogi a gweithredu rhaglen uchelgeisiol o baneli solar neu systemau ynni adnewyddadwy eraill addas ar bob ysgol ac adeilad cyhoeddus addas?

 

  1. Allwch chi ymrwymo i roi’r gorau’n raddol i ddefnyddio plastigau na ellir eu hailgylchu a hyrwyddo dewisiadau y gellir eu hailddefnyddio mewn adeiladau a digwyddiadau cyhoeddus?

 

  1. A fyddech yn barod i weithio gyda busnesau tecawê lleol i wahardd polystyren a chynwysyddion bwyd eraill na ellir eu hailgylchu?

 

  1. Wnewch chi gefnogi gofyniad bod yna bwyntiau gwefru ceir trydan ar bob adeilad cyhoeddus a maes parcio addas, ac fel rhan o ddatblygiadau ac ailddatblygiadau mawr?

 

  1. Wnewch chi weithio tuag at ddod yn Gyngor Cyfeillgar i Wenyn dan gynllun Caru Gwenyn newydd Llywodraeth Cymru?

 

  1. Ydych yn cytuno y dylid cynyddu monitro ansawdd yr aer, yn enwedig o amgylch ysgolion ac ardaloedd preswyl, a lle bo angen, bod parthau aer glân yn cael eu sefydlu i wella ardaloedd lle ceir problemau llygredd?

 

Peidiwch ag anghofio pleidleisio ar 4ydd Mai!

 

Gallwch lawrlwytho'r cwestiynau hyn yma, i’w cael wrth law.

Ffeil Cwestiynau Cyfeillion y Ddaear Cymru i ymgeisyddion.docxFfeil Briff Etholiadau Lleol CyDd Cymru 2017.docx

Rhanwch yr tudalen hwn

Tumblr Facebook Twitter Email Addthis
Eisiau sicrhau newidCymrwch Rhan neu Rhoddwch i ni